צווישן דעם אָפּפֿלייץ און דעם צופֿלייץ שטופּט זיך יעדע כוואַליע אַלץ העכער און העכער; דערנאָך, ווען דער צופֿלייץ גייט אָפּ, גייט אויך דער כּוח אָפּ מיט יעדער כוואַליע. די כוואַליעס זענען סײַ פּרעכטיק שיין, סײַ זיי היפּנאָטיזירן אַזש דעם צוקוקער.

[TSVIShN DEM ÓPFLEYTS UN DEM TSÚFLEYTS ShTUPT ZIKh YÉDE KhVÁLYE ALTS HÉKhER UN HÉKhER; DERNÓKh, VEN DER TSÚFLEYTS GEYT OP, GEYT OYKh DER KÓYEKh OP MIT YÉDER KhVÁLYE. DI KhVÁLYES ZÉNEN SÁY PRÉKhTIK ShEYN SÁY ZEY HIPNOTIZÍRN AZh DEM TSÚKUKER.]

Between low and high tide, each wave pushes higher and higher; when high tide recedes, the power in the waves also recedes with each wave. The waves are beautiful and practically hypnotize the onlooker.


big bang theory: די טעאָריע פֿונ(עם) גרױסן זעץ
[DI TEÓRYE FÚN(EM) GROYSN ZETS]

biosphere: די ביאָספֿערע; די לעבעדיקע סבֿיבֿה
[DI BYOSFÉRE; DI LÉBEDIKE SVÍVE]

climate: דער קלימאַט, ־⁠ן; דער קלימאַט, ...אַטן
[DER KLIMÁT, -N; DER KLÍMAT, ...ÁTN]

climate change: דער קלימאַטן־⁠בײַט
[DER KLIMÁTN-BAYT]

earth science: די ערד־⁠װיסנשאַפֿט
[DI ÉRD-VÍSNShAFT]

equator: דער עקװאַטאָר; דער קװ־⁠המשװה
[DER EKVÁTOR; DER KAV-HAMÁShVE]

force: דער כּוח, ־⁠ות; די קראַפֿט, ־⁠ן
[DER KÓYEKh, KÓYKhES; DI KRAFT, -N]

natural resource: דער נאַטור־אוצר, ־⁠ות; דער נאַטירלעכער אוצר, ־⁠ות
[DER NATÚR-ÓYTSER, …-ÓYTSRES; DER NATÍRLEKhER ÓYTSER, ÓYTSRES]

revolve around:  אַרומ)דרײען זיך אַרום)
[(ARÚM)DRÉYEN ZIKh ARÚM]

rotate around: ראָטירן (זיך) אַרום
[ROTÍRN (ZIKh) ARÚM]


  • AIR

acid rain: דער זײַערס־⁠רעגן
[DER ZÁYERS-REGN]

air pressure: די לופֿטדריקונג; דער לופֿטדרוק
[DI LÚFTDRIKUNG; DER LÚFTDRUK]

greenhouse gases: אָראַנזשעריע־⁠גאַזן
[ORANZhÉRYE-GAZN]

ozone layer: די אָזאָנאָספֿער
[DI OZONOSFÉR]

weather: דער װעטער, ־⁠ן; דער דרױסן, ־⁠ס; די פּאָגאָדע, ־⁠ס
[DER VÉTER, -N; DER DROYSN, -S; DI POGÓDE, -S]


  • WATER

current: דער שטראָם, ־⁠ען
[DER ShTROM, -EN]

high tide: דער צופֿלײץ
[DER TSÚFLEYTS]

low tide: דער אָפּפֿלײץ; דאָס פֿלאַכװאַסער
[DER ÓPFLEYTS; DOS FLÁKhVASER]

wave: די כװאַליע, ־⁠ס; די פֿאַליע, ־⁠ס; די אינד, ־⁠ן
[DI KhVÁLYE, -S; DI FÁLYE, -S; DI IND, -N]


  • EARTH

earthquake: דאָס ערד־⁠ציטערניש, ־⁠ן
[DOS ÉRD-TSÍTERNISh, -N]

erosion: די צעפֿרעסונג; די אָפּשװענקונג; די אונטערשװענקונג; די עראָזיע
[DI TSEFRÉSUNG; DI ÓPShVENKUNG; DI ÚNTERShVENKUNG; DI ERÓZYE]

igneous rock: דער פֿײַערשטײן, ־⁠ער
[DER FÁYERShTEYN, -ER]

metamorphic rock: דער מעטאַמאָרפֿישער שטײן, ־⁠ער
[DER METAMÓRFIShER ShTEYN, -ER]

sedimentary rock: דער אָפּזעצשטײן, ־⁠ער
[DER ÓPZETSShTEYN, -ER]

weathering: די אויסוויטערונג; די אויסוועטערונג
[DI ÓYSVITERUNG; DI ÓYSVETERUNG]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary,

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!