אָט איז די נײַסטע אין דער סעריע רשימות וועגן עמאָציעס...

This is the latest in the series of lists about emotions...ExcitedI’m excited at the prospect of seeing her again. 

כ׳קען זיך נישט דערוואַרטן זיך מיט איר ווידער צו זען.

[Kh’KEN ZIKh NIShT DERVÁRTN ZIKh MIT IR VÍDER TSU ZÉN.]

-

כ׳וואַרט שוין מיט גרויס אומגעדולד זי נאָך אַ מאָל צו זען.

[Kh’VÁRT ShOYN MIT GRÓYS ÚMGEDULD ZI NÓKh A MOL TSU ZÉN.]

-

כ׳קען זיך נישט אײַנהאַלטן פֿאַר פֿרייד וואָס מיר וועלן זיך מיט איר ווידער זען.

[Kh’KEN ZIKh NIShT ÁYNHALTN FAR FRÉYD VOS MIR VELN ZI VÍDER ZÉN.]

-

כ׳קוק אַרויס זי ווידער צו זען.

[Kh’KUK ARÓYS ZI VÍDER TSU ZÉN.]Itzik was so excited that he couldn't sit still.

איציק האָט פֿאַר גרויס פֿרייד <שׂימחה/גדולה/אומגעדולד> נישט געקענט אײַנזיצן.

[ÍTZIK HOT FAR GRÓYS FRÉYD NIShT GEKÉNT ÁYNZITSN.]

-

איציק איז געזעסן אויף שפּילקעס פֿאַר גרויס דערוואַרטונג.

[ÍTZIK IZ GEZÉSN AF ShPÍLKES FAR GRÓYS DERVÁRTUNG.]Yankele was so excited that he got a cellphone for his birthday.

 יאַנקעלע איז געווען מלא־גדולה <גאָר גליקלעך/אויסער זיך פֿאַר פֿרייד> וואָס מ׳האָט אים געשאָנקען אַ צעלקע <מאָבילקע> צום געבוירן־טאָג.

[YÁNKELE IZ GEVÉN MÓLE-GEDÚLE <GÓR GLÍKLEKh/ÓYSER ZIKh FAR FRÉYD> VOS M’HOT IM GEShÓNKEN A TSÉLKE TSUM GEBÓYRN-TOG.]

-

 יאַנקעלע האָט זיך אַזוי דערפֿרייט וואָס מ׳האָט אים געשאָנקען אַ צעלקע <מאָבילקע> צום געבוירן־טאָג.

[YÁNKELE HOT ZIKh AZÓY DERFRÉYT VOS M’HOT IM GEShÓNKEN A TSÉLKE TSUM GEBÓYRN-TOG.]She’s too excited to remember.

 זי איז פֿאַרגאַנגען אין אַזאַ התפּעלות אַז זי קען שוין גאָר נישט געדענקען.

[ZI IZ FARGÁNGEN IN AZÁ HISPÁYLES AZ ZI KÉN ShOYN GOR NIShT GEDÉNKEN.]

-

דער קאָפּ האָט זיך איר אַזוי פֿאַרדרייט פֿאַר פֿרייד אַז זי קען שוין גאָר נישט געדענקען.

[DER KÓP HOT ZIKh IR AZÓY FARDRÉYT FAR FRÉYD AZ ZI KÉN ShOYN GOR NIShT GEDÉNKEN.]Sarah turned excited eyes to her boyfriend.

שׂרה האָט געקוקט צון איר בחור מיט אויפֿגעהײַטערטע <צעפֿלאַמטע> אויגן.

[SÓRE HOT GEKÚKT TSUN IR BÓKhER MIT ÚFGEHAYTERTE ÓYGN.]Jonathan was so excited that he couldn't stop talking about her.

יהונתן איז געווען אַזוי אויפֿגעהײַטערט <מלא־גדולה> אַז ער האָט נישט געקענט אויפֿהערן רעדן וועגן איר.

[YÓYNESN IZ GEVÉN AZÓY ÚFGEHAYTERT AZ ER HOT NIShT GEKÉNT ÚFHERN RÉDN VEGN IR.]When Miriam got angry, she would speak in an excited tone.

אַז מרים איז געוואָרן אין כּעס האָט זי גערעדט מיט אַן אויפֿגערעגטן טאָן.

[AZ MÍRIAM IZ GEVÓRN IN KÁAS HOT ZI GERÉDT MIT AN ÚFGEREGTN TÓN.]


Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube