די בעסטע צײַט צו רעדן מיט אַ פֿינאַנציעלן בעל־יועץ און זיך אויסאַרבעטן אַ פּלאַן אויף דער צוקונפֿט איז ווען סע גייט גוט און מע האָט אַרבעט; ערשט שפּעטער, אַז מע פּענסיאָנירט זיך
אָדער פֿאַרלירט חלילה די שטעלע, קער שוין זײַן צו שפּעט.

DI BÉSTE TSAYT TSU REDN MIT A FINANTSYÉLN BALYÓYETS UN ZIKh ÓYSARBETN A PLAN AF DER TSÚKUNFT IZ VEN SE GEYT GUT UN ME HOT ÁRBET; ERShT ShPÉTER, AZ ME PENSYONÍRT ZIKh ÓDER FARLÍRT KhOLÍLE DI ShTÉLE, KER ShOYN ZAYN TSU ShPET.

The best time to speak with a financial advisor and make a plan for the future is when things are going well and you have work; later, when you retire or, God forbid, lose your job, it may be too late.


assets: (אַקטיװן; דער פֿאַרמאָג (קאָל׳
[AKTÍVN; DER FARMÓG (coll.)]

bond: די אָבליגאַציע, ־⁠ס
[DI OBLIGÁTSYE, -S]

cash flow: דאָס/דער לױפֿיקע(ר) מזומן
[DOS/DER LÓYFIKE(R) MEZÚMEN]

credit rating: די/דאָס קרעדיט־⁠פֿעיִקײט, ־⁠ן
[DI/DOS KREDÍT-FÉIKEYT]

disposable income: די הכנסה אױף אױסצוגעבן
[DI HAKhNÓSE AF ÓYSTSUGEBN]

financial advisor: דער פֿינאַנציעלער בעל־⁠יועץ, בעלי־⁠יועצים
[DER FINANTSYÉLER BALYÓYETS, BÁLE-YÓYETSIM]

financial planning: די פֿינאַנץ־⁠פּלאַנירונג
[DI FINÁNTS-PLANÍRUNG]

gross income: די ברוטאָ־הכנסה
[DI BRÚTO-HAKhNÓSE]

income: די פּרנסה, ־⁠ות; די הכנסה, ־⁠ות
[DI PARNÓSE, -S; DI HAKhNÓSE, -S]

interest rate: דער צינדזנקורס, ־⁠ן
[DER TSÍNDZNKURS, -N]

invest: אינוועסטירן
[INVESTÍRN]

investing: די אינוועסטירונג
[DI INVESTÍRUNG]

investment: די אינװעסטיציע, ־⁠ס; דער אױסלאָג, ־⁠ן; דער/דאָס קרן
[DI INVESTÍTSYE, -S; DER ÓYSLOG, -N; DER/DOS KERN]

liabilities: פּאַסיװן
[PASÍVN]

liquidity: די ליקװידיטעט
[DI LIKVIDITÉT]

money-market fund: דער געלטמאַרק־⁠פֿאָנד, ־⁠ן
[DER GÉLTMARK-FOND, -N]

mutual fund: דער בציבור־⁠פֿאָנד, ־⁠ן
[DER BETSÍBER-FOND, -N]

net income: די רײנע הכנסה
[DI RÉYNE HAKhNÓSE]

return on investment: דער אינוועסטיר־רװח, ־⁠ים
[DER INVESTÍR-RÉVEKh, ...-REVÓKhIM]

high-risk: מיט אַ הױכער ריזיקע
[MIT A HÓYKhER RÍZIKE]

save money: שפּאָרן געלט
[ShPORN GELT]

stock(s): אַקציעס (ל״ר)
[ÁKTSYES (pl.)]

taxable: שטײַערדיק
[ShTÁYERDIK]

volatility: די/דאָס אומסטאַבילקײט
[DI/DOS UMSTABÍLKEYT]

will/last will and testament: די צװאה, צװאָות
[DI TSAVÓE, -S]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!