אָט איז די נײַסטע אין דער סעריע רשימות וועגן עמאָציעס...

This is the latest in the series of lists about emotions...FrustratedWow, was that frustrating!

גאָטעניו, אַזאַ פֿרוסטרירונג געווען!

[GÓTENYU, AZÁ FRUSTRÍRUNG GEVÉN!]


גאָט אין הימל, איז דאָס געווען אַ פֿרוסטרירונג!

[GÓT IN HIML, IZ DÓS GEVÉN A FRUSTRÍRUNG!]


געוואַלד געשריגן, איז דאָס געווען אַן אָפּקומעניש!

[GEVÁLD GEShRÍGN, IZ DÓS GEVÉN AN ÓPKUMENISh!]


געוואַלדינקעס, האָט דאָס איר פֿאַרדרייט דעם קאָפּ!

[GEVÁLDINKES, HOT DOS IR FARDRÉYT DEM KÓP!]


מאַמעלעך, האָט דאָס זיי משוגע געמאַכט!

[MÁMELEKh, HOT DOS ZEY MEShÚGE GEMÁKhT!]I'm so frustrated right now.

כ׳בין <כ׳פֿיל זיך> איצט אַזוי פֿרוסטרירט.

[Kh’BIN ITST AZÓY FRUSTRÍRT.]You could hear the frustration in his voice. 

אין זײַן קול האָט זיך געהערט זײַן פֿרוסטרירטקייט <פֿרוסטרירונג>.

[IN ZAYN KÓL HOT ZIKh GEHÉRT ZAYN FRUSTRÍRTKEYT .]They were becoming more and more frustrated.

זיי זענען געוואָרן אַלץ מער פֿרוסטרירט <דענערווירט>.

[ZEY ZÉNEN GEVÓRN ALTS MÉR FRUSTRÍRT .]She was speaking in a frustrated tone.

זי האָט גערעדט מיט אַ פֿרוסטרירטן טאָן.

[ZI HOT GERÉDT MIT A FRUSTRÍRTN TÓN.]He felt her frustration and fear. 

ער האָט באַנומען <באַמערקט> איר פֿרוסטרירונג <פֿרוסטרירטקייט> און מורא.

[ER HOT BAMÉRKT IR FRUSTRÍRUNG UN MÓYRE.]Maybe that’s what was behind her frustration.

אפֿשר האָט טאַקע דאָס געשטעקט הינטער איר פֿרוסטרירונג <פֿרוסטרירטקייט>.

[ÉFShER HOT TÁKE DÓS GEShTÉKT HÍNTER IR FRUSTRÍRUNG .]


Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube