יעדן פֿרילינג קוקט ער אַרויס אויפֿן פֿאַרזעצן אַ גרינסן־גאָרטן. ווען ער גייט אַרויס און זעט דעם מיט ווילדגראָז‮‮ באַוואַקסענעם הויף זאָגט ער זיך צו, אַז הײַיאָר וועט ער - אַפֿילו נאָך מער ווי ס׳פֿריִערדיקע יאָר - קאָמפּאָסטירן און באַמיסטיקן‮‮‮ די ערד‮‮ און ס׳וועט דערפֿון, מיט גאָטס הילף‮‮, אַרויס אַ רײַך גערעטעניש.

[YEDN FRÍLING KUKT ER ARÓYS AFN FARZÉTSN A GRÍNSN-GORTN. VEN ER GEYT ARÓYS UN ZET DEM MIT VÍLDGROZ BAVÁKSENEM HOYF ZOGT ER ZIKh TSÚ, AZ HÁYYOR VET ER – AFÍLE NOKh MÉR VI S’FRÍERDIKE YOR – KOMPOSTÍRN UN BAMÍSTIKN DI ERD UN S’VET DERFÚN, MIT GOTS HILF, ARÓYS A RÁYKh GERÉTENISh.]

Every spring he looks forward to planting a vegetable garden. When he goes outside and sees the weedy overgrown yard, he promises himself that this year – even more than the previous year - he will use more compost and fertilizer on the soil and, God willing, end up with a good harvest.


annual (n.): דאָס אײ֜ניאָרלינג, ־⁠ען; דאָס אײ֜ניאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן
[DOS ÉYNYORLING, -EN; DOS ÉYNYORIKE GEVÍKS, -N]

blossom (n.): דער קװײט, ־⁠ן; די בלום, ־⁠ען
[DER KVEYT, -N; DI BLUM, -EN]

blossom (v.): קװײ֜טלען; אױ֜פֿבליִען; צעבליִ֜ען זיך
[KVÉYTLEN; ÚFBLIEN; TSEBLÍEN ZIKh]

bud (n.): דער קנאָספּ, ־⁠ן; דער בוטאָ֜ן, ־⁠ען
[DER KNOSP, -N; DER BUTÓN, -EN]

bud (v.): קנאָספּן זיך; צעלאָ֜זן זיך
[KNOSPN ZIKh; TSELÓZN ZIKh]

compost (n.): דער קאָמפּאָ֜סט
[DER KOMPÓST]

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן
[KOMPOSTÍRN]

dig: אוי֜ס)גראָבן)
[(ÓYS)GROBN]

fertilize: באַמי֜סטיקן; אָ֜פּמי֜סטיקן; פֿע֜טיקן; באַגי֜טיקן; פֿערטיליזי֜רן
[BAMÍSTIKN; ÓPMÍSTIKN; FÉTIKN; BAGÍTIKN; FERTILIZÍRN]

fertilizer: דאָס באַמי֜סטעכץ; דאָס קו֜נסטמיסט; דער פֿערטיליזאַ֜טאָר
[DOS BAMÍSTEKhTS; DOS KÚNSTMIST; DER FERTILIZÁTOR]

gardening:  דאָס גערטנערײַ֜
[DOS GERTNERÁY]

grow a plant: קולטיווי֜רן אַ געווי֜קס
[KULTIVÍRN A GEVÍKS]

harvest: דער שניט; דאָס גערע֜טעניש
[DER ShNIT; DOS GERÉTENISh]

plant in full sun: פֿאַרזע֜צן אויף דער פֿו֜לער זון
[FARZÉTSN AF DER FÚLER ZUN]

trowel: די (שי֜ט־)לאָ֜פּעטקע, ־ס; די קע֜לניע, ־ס
[DI (ShÍT-)LÓPETKE, -S; DI KÉLNYE, -S]

perennial (n.): דאָס פֿי֜ליאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן
[DOS FÍLYORIKE GEVÍKS, -S]

plant (n.): דאָס געװי֜קס, ־⁠ן
[DOS GEVÍKS, -N]

plant (v.): פֿאַרזע֜צן; פֿאַרפֿלאַ֜נצן
[FARZÉTSN; FARFLÁNTSN]

pollinate: באַשטױ֜בן
[BAShTÓYBN]

pollination: די באַשטױ֜בונג
[DI BAShTÓYBUNG]

pruning shears: די גאָ֜רטנשער (ל״י) 
[DI GÓRTNShER (sg.)]

rake (n.): די גראַ֜בליע, ־⁠ס
[DI GRÁBLYE, -S]

rake (v.): גראַ֜בליעװע|ן
[GRÁBLYEVE|N]

spade/shovel: די לאָ֜פּעטע, ־⁠ס; דער שפּאָדל, ־⁠ען; דער רידל, ־⁠ען; דער זאַ֜סטופּ, ־⁠עס
[DI LÓPETE, -S; DER ShPODL, -EN; DER RIDL, -EN; DER ZÁSTUP, -ES]

The flowers are in full bloom.
.די בלומען זענען שוין אין רעכטן <פֿולן> בלי; די בלומען האָבן זיך שוין צעצװיטעט
[DI BLÚMEN ZÉNEN ShOYN IN REKhTN <FULN> BLI; DI BLÚMEN HOBN ZIKh ShOYN TSETSVÍTET.]

How’s he going to dig himself out of that hole?
ווי אַזוי וועט ער זיך אַרױסדרײען <אַרױסדראַפּען> פֿון יענער צרה?
[VI AZÓY VET ER ZIKh ARÓYSDREYEN <ARÓYSDRAPEN> FUN YÉNER TSÓRE?]Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com