געאָגראַפֿיע פֿון אוקראַיִנע / Geography of Ukraine

אוקראַיִנע איז דאָס צווייט גרעסטע לאַנד אין אייראָפּע און איז כּמעט אַזוי גרויס ווי דער שטאַט טעקסאַס. סע האָט אַ פֿאַרשיידן־מיניקע געאָגראַפֿיע, פֿון די קאַרפּאַטן אויף מערבֿ ביז די לימאַנען בײַם ברעג פֿונעם שוואַרצן ים און דעם ים אַזאָוו. אין צווישן געפֿינען זיך פֿרוכפּערדיקע פּליינען מיט אַ שוואַרצבאָדן ווו מע קולטיווירט ווייץ, קוקורוזע און זונרויזן.

[UKRAÍNE IZ DOS TSVÉYT GRÉSTE LÁND IN EYRÓPE UN IZ KIMÁT AZÓY GRÓYS VI DER ShTAT TÉKSAS. SE HOT A FARShÉYDN-MÍNIKE GEOGRÁFYE, FUN DI KARPÁTN AF MÁYREV BIZ DI LIMÁNEN BAM BRÉG FÚNEM ShVÁRTSN YAM UN DEM YAM AZÓV. IN TSVÍShN GEFÍNEN ZIKh FRÚKhPERDIKE PLÉYNEN MIT A SHVÁRTSBODN VU ME KULTIVÍRT VÉYTS, KUKURÚZE UN ZÚNROYZN.]

Ukraine is the second largest country in Europe and almost as large as the state of Texas. It has a varied geography from the Carpathian Mountains in the west to the coastal estuaries on the Black and Azov Seas. In between are fertile plains with black earth where wheat, corn and sunflowers are grown.


Azov Sea: דער ים אַזאָוו
[DER YAM AZÓV]

Black Earth: דער שוואַרצבאָדן
[DER SHVÁRTSBODN]

Black Sea: דער שוואַרצער ים
[DER ShVÁRTSER YAM]

breadbasket: דער תּבֿואה־⁠ראַיאָן, ־ען
[DER TVÚE-⁠RAYÓN, -EN]

Bukovina: די) בוקאָװינע)
[(DI) BUKOVÍNE]

Carpathian Mountains: קאַרפּאַטן
[KARPÁTN]

Chernivtsi: דאָס) טשערנעוויץ; (דאָס) טשערנאָוויץ)
[DOS) TShÉRNEVITS; (DOS) TShÉRNOVITS]

corn (maize): די קוקורוזע; דער פּאַפּשוי
[DI KUKURÚZE; DER PAPShÓY]

Crimea: דער) קרים)
[(DER) KRIM]

cultivate/grow (crops): קולטיװירן; האָדעװע|ן
[KULTIVÍRN; HÓDEVEN]

Dnieper River: דער טײַך (ד)נעפּער
[DER TÁYKh (D)NÉPER]

estuary: די לעפֿצונג, ־⁠ען; דער לימאַן, ־⁠ען
[DI LÉFTSUNG, -EN; DER LIMÁN, -EN]

fertile plain: דער פֿרוכפּערדיקער <פֿעטער> פּליין, ־ען
[DER FRÚKhPERDIKER <FÉTER> PLÉYN, -EN]

grain: די תּבֿואה, ־⁠ות
[DI TVÚE, -⁠S]

Kyiv: דאָס) קיִעוו)
[(DOS) KÍEV]

Lviv: דאָס) לעמבעריק)
[(DOS) LÉMBERIK]

Odessa: דאָס) אַדעס)
[(DOS) ADÉS]

Podolia: די) פּאָדאָליע)
[(DI) PODÓLYE]

Polesia: די) פּאָלעסיע)
[(DI) POLÉSYE]

rye: דער קאָרן
[DER KORN]

steppe: דער סטעפּ, ־⁠עס
[DER STEP, -⁠ES]

Southern Bug River: דער טײַך בוג
[DER TAYKh BUG]

sunflower: די זונרױז, ־ן
[DI ZÚNROYZ, -N]

Ukraine: די) אוקראַיִנע)
[(DI) UKRÁINE]

Volyn: דאָס) וואָלין)
[(DOS) VOLÍN]

wheat: דער װײץ
[DER VEYTS]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!