כאַפּט אַרײַן אַ וואַרעמען זוניקן טאָג, פּאַקט זיך אײַן אַ פֿולן פּיקניקקויש, און פֿאָרט אַרויס פֿאַרברענגען דעם טאָג אין אַ שיינעם פּיקניקאָרט. איר וועט זיך ‮‮מחיה זײַן! 

[KhAPT ARÁYN A VÁREMEN ZÚNIKN TOG, PAKT ZIKh AYN A FULN PÍKNIKKOYSh, UN FORT ARÓYS FARBRÉNGEN DEM TOG IN A ShÉYNEM PÍKNIKORT. IR VET ZIKh MEKhÁYE ZAYN!]

Grab the opportunity on a warm sunny day, pack a full picnic basket, and go spend the day time in a scenic picnic spot. You’ll be happy you did!


barbecue: דער באַרבעקיו, ־⁠ען; דאָס פֿעלדװאַרמעס
[DER BARBEKYÚ, -EN; DOS FÉLDVARMES]

cooler: דער קילער, ־⁠ס; דאָס קילקעסטל, ־⁠עך
[DER KÍLER, -S; DOS KÍLKESTL, -EKh]

deviled eggs: פֿאַרשירטע <פֿאַרפּראַװעטע> אײער
[FARShÍRTE <FARPRÁVETE> ÉYER]

fly a kite: <לאָזן פֿליִען אַ פֿלישלאַנג <פּאַפּירענע שלאַנג
[LOZN FLÍEN A FLÍShLANG <PAPÍRENE ShLANG>]

fruit salad: דער פֿרוכטסאַלאַט
[DER FRÚKhTSALÁT]

ice pack: דאָס אײַזפּעקל, ־⁠עך
[DOS ÁYZPEKL, -EKh]

lemonade: דער לימענאַד <לימאָנאַד>, ־⁠ן
[DER LIMENÁD <LIMONÁD>, -N]

go on an outing (to): אַרויספֿאָרן (אין/קיין); מאַכן אַן עקסוקורסיע (אין/קיין)
[ARÓYSFORN (IN/KEYN); MAKhN AN EKSKÚRSYE (IN/KEYN)]

pasta salad: דער פּאַסטאַ־סאַלאַט
[DER PÁSTA-SALÁT]

picnic (n.): דער פּיקניק, ־⁠ן; די מײַאָװקע, ־⁠ס
[DER PÍKNIK, -N; DI MAYÓVKE, -S]

picnic (v.): מאַכן אַ פּיקניק; גײן <פֿאָרן> אױף אַ פּיקניק
[MAKhN A PÍKNIK; GEYN <FORN> AF A PÍKNIK]

picnic basket: דער פּיקניקקױש, ־⁠ן
[DER PÍKNIKKOYSh, -N]

picknicker: דער פּיקניק־⁠באַטײליקטער (געב׳)
[DER PÍKNIK-BATÉYLIKTER (inflected)]

picnic spot: דאָס פּיקניקאָרט, ...ערטער; דער פּיקניקפּלאַץ, ...פּלעצער
[DOS PÍKNIKORT, ...ERTER; DER PÍKNIKPLATS, ...PLETSER]

play Frisbee: שפּילן אין פֿלי־⁠טעלערל
[ShPILN IN FLÍ-TÉLERL]

play hide-and-seek: שפּילן (זיך) אין באַהעלטערלעך; שפּילן אין קאַמער־⁠קאַמער־⁠הױז
[ShPILN ZIKh IN BAHÉLTERLEKh; ShPILN IN KÁMER-KÁMER-HOYZ]

sandwich: די שניטקע, ־⁠ס; דער סענדװיטש, ־⁠ן
[DI ShNÍTKE, -S; DER SÉNDVITSh, -N]

spread out a blanket: אויסשפּרייטן אַ קאָץ
[ÓYSShPREYTN A KOTS]

watermelon: די קאַװענע, ־⁠ס; דער קאַװן, ־⁠ס; דער אַרבוז, ־⁠ן
[DI KÁVENE, -S; DER KAVN, -S; DER ARBÚZ, -N]
Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com