דעם 13סטן יולי/ 13 yluJ

מיט מזל געיערט זיך, הערי פּאָטער! אַ פֿריילעכן געבוירן־טאָג! זאָלסט לעבן ביז 021!

[MIT MAZL GEYÉRT ZIKh, HÉRI PÓTER! A FRÉYLEKhN GEBÓYRN-TOG! 
ZOLST LEBN BIZ HÚNDERT UN TSVÓNTSIK!]

Happy birthday, Harry Potter! May you live to be 120 years old!cauldron: דער קעסל, ־ען
[DER KESL, -EN]

cloak: די פּעלערינע, ־ס
[DI PELERÍNE, -S]

Defense Against the Dark Arts (class): די פֿאַרטײדיקונג קעגן די פֿינצטערע קונסטן
[DI FARTÉYDIKUNG KEGN DI FÍNTSTERE KUNSTN]

invisibility cloak: דער פֿאַרשװינד־מאַנטל
[DER FARShVÍND-MANTL]

Muggle (adj.): מוגליש
[MÚGLISh]

Muggle (n.): דער מוגל, ־ען
[DER MUGL, -EN]

potion: דער כּישוף־טרונק, ־ען
[DER KÍShEF-TRUNK, -EN]

Quidditch: דער שיסבעזעם
[DER ShÍSBEZEM]

robe: דער ראָק, ־ן
[DER ROK, -N]

spell: דער שפּראָך, ־ן
[DER ShPROKh, -N]

wand: דאָס כּישוף־שטעקל, ־עך
[DOS KÍShEF-ShTEKL, -EKh]

witch: די כּישוף־מאַכערין, ־ס
[DI KÍShEF-MÁKhERN, -S]

wizard: דער כּישוף־מאַכער, ־ס
[DER KÍShEF-MÁKhER, -S]Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com