אַ פֿרײלעכן אינטערנאַציאָנאַלן פֿרויענטאָג!
Happy International Women's Day!

Today the world honors the achievements of women, who are leaders in the movements for social justice, climate change and equality in all parts of the world. Women have also been at the forefront of the battle against COVID-19, as front-line workers in the health field, as scientists, doctors, nurses and caregivers, yet they get paid 11% less than their male counterparts.

הײַנט גיט די וועלט אָפּ כּבֿוד די אוי֜פֿטוען פֿון פֿרוי֜ען, וואָס זע֜נען פֿי֜רערס אין די באַווע֜גונגען‮‮ פֿאַר געזע֜לשאַפֿטלעכן יושר, קלימאַ֜טן־בײַט און גלײַ֜כע רעכט אי֜בער דער וועלט. פֿרוי֜ען שטיי֜ען אויך אין דער ע֜רשטער ריי אי֜נעם קאַמף קעגן קאָ֜וויד־91, ווי גאָר ווי֜כטיקע אַ֜רבעטערס‮‮ אויפֿן פֿעלד פֿון געזו֜נט, ווי ווי֜סנשאַפֿטלערס, דאָקטוי֜רים, קראַ֜נקן־שווע֜סטער און אַ֜כטיק־גע֜בערס; דאָ֜ך ווערן זיי באַצאָ֜לט‮‮ מיט ע֜לף פּראָצע֜נט וויי֜ניקער ווי זייערע מע֜נער־אַנטקע֜גענערס‮‮.

[HAYNT GIT DI VELT OP KÓVED DI ÚFTUEN FUN FRÓYEN, VOS ZÉNEN FÍRERS IN DI BAVÉGUNGEN FAR GEZÉLShAFTLEKhN YÓYShER, KLIMÁTN-BAYT UN GLÁYKhE REKhT ÍBER DER VELT. FRÓYEN ShTÉYEN OYKH IN DER ÉRShTER REY ÍNEM KAMF KEGN KÓVID-NAYNTSN, VI GOR VÍKhTIKE ÁRBETERS AFN FELD FUN GEZÚNT, VI VÍSNShAFTLERS, DOKTÓYRIM, KRÁNKN-ShVÉSTER UN ÁKhTIK-GÉBERS; DÓKh VERN ZEY BATSÓLT MIT ÉLEF PROTSÉNT VÉYNIKER VI ZÉYERE MÉNER-ANTKÉGENERS.] 


achievement: דער דערגרײ֜ך, ־⁠ן; די דערגרײ֜כונג, ־⁠ען; דאָס דערגרײ֜כן; דער אױ֜פֿטו, ־⁠ען
[DER DERGRÉYKh, -⁠N; DI DERGRÉYKhUNG, -⁠EN; DOS DERGRÉYKhN; DER ÓYFTU, -⁠EN]

birth-control pill: די טראָ֜גפֿאַרהיט־⁠פּיל, ־⁠ן
[DI TRÓGFARHIT-⁠PIL, -⁠N]

equality in the workplace: גלײַ֜כע רעכט בײַ דער אַ֜רבעט
[GLÁYKhE REKhT BA DER ÁRBET]

equal pay: (גלײַ֜כע שׂכירות (ל״ר
[GLÁYKhE SKhÍRES (pl.)]

have equal rights: האָבן גלײַ֜כע רעכט; זײַן גלײַ֜ך־⁠באַרע֜כטיקט
[HOBN GLÁYKhE REKhT; ZAYN GLÁYKh-⁠BARÉKhTIKT]

feminism: דער פֿעמיני֜זם
[DER FEMINÍZM] 

gender inequality: די/דאָס או֜מגלײַכקײט צווישן די מי֜נים
[DI/DOS ÚMGLAYKhKEYT TSVIShN DI MÍNIM]

gender studies: מי֜נים־⁠לימו֜דים
[MÍNIM-LIMÚDIM]

glass ceiling: די גלע֜זערנע סטע֜ליע
[DI GLÉZERNE STÉLYE]

International Women’s Day: דער אינטערנאַציאָנאַ֜לער פֿרוי֜ענטאָג
[DER INTERNATSYONÁLER FRÓYENTOG]

leadership: די (אָ֜נ)פֿי֜רערשאַפֿט; די אָ֜נפֿירונג; די הנהגה
[DI (ÓN)FÍRERShAFT; DI ÓNFIRUNG; DI HANHÓGE]

mansplaining: דאָס בחור־<זכר־>קלערן
DOS BÓKhER-<ZÓKhER->KLERN]

matriarchal: מאַטריאַרכאַ֜ליש
[MATRYARKhÁLISh]

matriarchy: דער מאַטריאַרכאַ֜ט, ־⁠ן
[DER MATRYARKhÁT, -N]

misogyny: די װײַ֜בער־שׂינאה; די מיסאָגי֜ניע
[DI VÁYBER-SÍNE; DI MISOGÍNYE]

no means no: אַז מע זאָגט) ניין איז ניין)
[(AZ ME ZOGT) NEYN IZ NEYN]

pay gap: דער בלױז אין שׂכירות
[DER BLOYZ IN SKhÍRES]

suffrage: דער סופֿראַ֜זש; דאָס שטי֜מרעכט
[DER SUFRÁZh; DOS ShTÍMREKhT]

suffragette: די סופֿראַזשי֜סטקע, ־⁠ס
[DI SUFRAZhÍSTKE, -S]

undervalue: נישט דערשאַ֜צן
[NIShT DERShÁTSN]

women’s rights: דאָס פֿרוי֜ענרעכט ‮‮(ל״י)
[DOS FRÓYENREKhT (sg.)]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com