דער נאַציאָנאַלער טאָג פֿונעם פֿויגל (דער פֿיפֿטער יאַנואַר)

[DER NATSYONÁLER TOG FÚNEM FOYGL (DER FÍFTER YANUÁR)]

National Bird Day (January 5)


הערט ווי חוה אַלבערשטיין זינגט איר נויענדיקע מעלאָדיע צו אַננאַ מאַרגאָלינס „די גאָלדענע פּאַווע“ (אַראַנזשירט/באַלייט פֿון אַלישע סוויגאַלס און די קלעזמאַטיקס)

Hear Chava Alberstein sing her haunting melody of Anna Margolin’s “The Golden Peacock” (arranged/accompanied by Alicia Svigals and the Klezmatics)aviary: די פֿײגלשטוב, ...שטיבער; דאָס פֿײגלהױז, ...הײַזער
[DI FÉYGLShTUB, ...ShTÍBER; DOS FÉYGLHOYZ, ...HAYZER]

aviculture: די פֿויגל־⁠האָדעװאַניע
[DI FÓYGL-HODEVÁNYE]

beak: דער שנאָבל, ־ען
[DER ShNOBL, -EN]

bird: דער פֿױגל, פֿײגל
[DER FOYGL, FEYGL]

birdcage: דאָס שטײַגל, ־⁠עך
[DOS ShTAYGL, -EKh]

blackbird: דער אַמס(ט)ל, ־⁠ען; דער דראָסל, ־⁠ען
[DER AMS(T)L, -EN; DER DROSL, -EN]

blue jay: די בלױע סױקע, ־⁠ס
[DI BLÓYE SÓYKE, -S]

brood of birds: דער אױסברוט, ־⁠ן; דער װיװאָדעק
[DER ÓYSBRUT, -N; DER VÍVODEK]

canary: דער קאַנאַריק, ־⁠עס; דאָס קאַנאַריקל, ־⁠עך
[DER KANÁRIK, -ES; DOS KANÁRIKL, -EKh]

coo: װאָרקע|ן; טשעבעטשע|ן; טאָרקלען; טערקלען
[VÓRKE|N; TShEBÉTShE|N; TÓRKLEN; TÉRKLEN]

dove/pigeon: די טױב, ־⁠ן; דאָס טײַבל, ־⁠עך
[DI TOYB, -N; DOS TÁYBL, -EKh]

eagle: דער אָדלער, ־⁠ס
[DER ÓDLER, -S]

feather: די פֿעדער, ־⁠ן
[DI FÉDER, -N]

flock of birds: די טשאַטע <סטײַע> פֿייגל
[DI TShÁTE <STÁYE> FEYGL]

magpie: די סאָראָקע <סאַראָקע>, ־⁠ס
[DI SORÓKE <SARÓKE>, -S]

migrate: מיגרירן
[MIGRÍRN]

nest: די נעסט, ־⁠ן
[DI NEST, -N]

owl: די סאָװע, ־⁠ס
[DI SÓVE, -S]

peacock: די פּאַװע, ־⁠ס
[DI PÁVE, -S]

plumage: די באַפֿעדערונג; דאָס פֿעדערװאַרג
[DI BAFÉDERUNG; DOS FÉDERVARG]

raven: דער װאָראָן, ־⁠עס; דער ראָב, ־⁠ן
[DER VORÓN, -ES; DER ROB, -N]

redbreast: דאָס רױטהעלדזל, ־⁠עך; די מאַלינאָװקע, ־⁠ס; דאָס רױטקעלכל, ־⁠עך
[DOS RÓYTHELDZL, -EKh; DI MALINÓVKE, -S; DOS RÓYTKELKhL, -EKh]

roost (v.): זיצן אױף דער סידעלע
[ZITSN AF DER SÍDELE]

sparrow: דער שפּערל, ־⁠ען; דער װאָראָבײ, ־⁠ען; דער װאָראָבײטשיק, ־⁠עס
[DER ShPERL, -EN; DER VOROBÉY, -EN; DER VOROBÉYTShIK, -ES]

spread its wings: אױסשפּרײטן די פֿליגל
[ÓYSShPREYTN DI FLIGL]

take flight: אָפּפֿליִען
[ÓPFLIEN]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!