באמת דאַרף מען נישט קיין אָפֿיציעלן טאָג אויסצוטרינקען אַ גלעזל ווײַן. ליבהאָבערס פֿון ווײַן טרינקען צי ס׳איז אַ ספּעציעלער טאָג צי נישט. ווי סע זאָל נישט זײַן, צי איר פּראַוועט‮‮ דעם טאָג אין איינעם מיט משפּחה און גוטע־פֿרײַנד, צי זומיש, קענען אַלע הייבן אַ גלאָז און זאָגן‮‮ „לחיים!“

BEÉMES DARF MEN NIShT KEYN OFITSYÉLN TOG ÓYSTSUTRINKEN A GLEZL VAYN. LÍBHOBERS FUN VAYN TRÍNKEN TSI S’IZ A SPETSYÉLER TOG TSI NIShT. VÍ SE ZOL NIShT ZAYN, TSI IR PRÁVET DEM TOG IN ÉYNEM MIT MIShPÓKhE UN GUTE-FRÁYND, TSI ZÚMISh, KÉNEN ÁLE HEYBN A GLOZ UN ZOGN “LEKhÁYEM!”

People really don’t need an official day to drink a glass of wine. Winelovers drink whether it’s a special day or not. In any case, if we’re celebrating the day together with family and friends, or over Zoom, we can all lift a glass and say “Cheers!”


bottle opener: דער אױ֜פֿשטערצלער, ־ס; דער פֿלע֜של־ע֜פֿענער, ־ס
[DER ÚFShTERTSLER, -S; DER FLÉShL-ÉFENER. -S]

bouquet: די בלום; דער בוקע֜ט
[DI BLUM; DER BUKÉT]

cask: דאָס װײַ֜נפֿעסל, ־עך; דער אַ֜נקער, ־ס
[DOS VÁYNFESL, -EKh; DER ÁNKER, -S]

cork (n.): דער פּראָפּן, ־ס; דער קאָ֜ריק, קאָ֜רקעס; דער שפּונט, ־ן
[DER PROPN, -S; DER KÓRIK, KÓRKES; DER ShPUNT, -N]

cork (v.): פֿאַרפּראָ֜פּקעווע|ן; פֿאַרקאָ֜רקעווע|ן
[FARPRÓPKEVE|N; FARKÓRKEVE|N]

be corked/corky: שמעקן מיט קאָ֜ריק
[ShMEKN MIT KÓRIK]

corkscrew: דער פּראָ֜פּן־<קאָ֜רקן־>ציִ֜ער, ־ס
[DER PRÓPN-<KÓRKN->TSÍER, -S]

decant: אָ֜פּגיסן; אַרי֜בערגיסן
[ÓPGISN; ARÍBERGISN]

ferment: אוי֜פֿ)יוירן)
[(ÚF)YOYRN]

fermentation: די אוי֜פֿיוירונג
[DI ÚFYOYRUNG]

glass of wine: דאָס גלעזל <גלאָז> ווײַן
[DOS GLEZL <GLOZ> VAYN]

let the wine breathe: (לאָזן אָ֜טעמען (דעם ווײַן
[LOZN ÓTEMEN (DEM VAYN)]

National Wine Day: דער נאַציאָנאַ֜לער טאָג פֿון ווײַן
[DER NATSYONÁLER TOG FUN VAYN]

nose (of wine): די בלום
[DI BLUM]

red wine: דער רױ֜טװײַן, ־ען; דער רױ֜טער װײַן, ־ען
[DER RÓYTVAYN, -EN; DER RÓYTER VAYN, -EN]

rosé: דער ראָזע֜װײַן
[DER ROZÉVAYN]

sediment: דער אָ֜פּזעץ, ־ן
[DER ÓPZETS, -N]

tread grapes: אױ֜סטרעטן (װײַ֜נ)טרױבן
[ÓYSTRETN (VÁYN)TROYBN]

uncork: <אַרוי֜סציִען דעם פּראָפּן <קאָ֜ריק
[ARÓYSTSIEN DEM PROPN <KÓRIK>]

vineyard: (דער װײַ֜נגאָרטן, ...גערטנער; װײַ֜נבערג (ל״ר
[DER VÁYNGORTN, ...GERTNER; VÁYNBERG (pl.)]

white wine: דער װײַ֜סװײַן, ־ען; דער װײַ֜סער װײַן, ־ען
[DER VÁYSVAYN, -EN; DER VÁYSER VAYN, -EN]

wine: דער ווײַן, ־ען
[DER VAYN, -EN]

wine bottle: די פֿלאַש ווײַן
[DI FLASh VAYN]

winemaker: דער װײַ֜נער, ־ס; דער װײַ֜נמאַכער, ־ס
[DER VÁYNER, -S; DER VÁYNMAKhER, -S]

winery: די װײַנערײַ֜, ־ען
[DI VAYNERÁY, -EN]Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com