דאָס רעגיסטרירן זיך ווי אַ דאָנאָר איז אַ ריזיקער באַשלוס; דער פּאָטענציעלער דאָנאָר דאַרף זײַן גרייט בײַצוקומען די קורץ־טערמיניקע קאָנסעקווענצן (למשל, פּחד, ווייטיק, מעגלעכע אינפֿעצקציע) כּדי צו זען פֿאַר זיך די לאַנג־טערמיניקע מעלות. דער באַקומער, פֿון דער אַנדערער זײַט, וואָס האָט נעבעך ווייניקער ברירות, וועט ביז 021 זאָגן אַ קאָלאָסאַלן דאַנק דעם געבער וואָס איז געווען גרייט זיך צו געזעגענען מיט אַ טייל פֿונעם גוף.

[DOS REGISTRÍRN ZIKh VI A DÓNOR IZ A RÍZIKER BAShLÚS; DER POTENTSYÉLER DÓNOR DARF ZAYN GREYT BÁYTSUKUMEN DI KÚRTS-TERMÍNIKE KONSEKVÉNTSN (LEMÓShL, PÁKhED, VÉYTIK, MÉGLEKhE INFÉKTSYE) KEDÉY TSU ZEN FAR ZIKh DI LÁNG-TERMÍNIKE MÁYLES. DER BAKÚMER, FUN DER ÁNDERER ZAYT, VOS HOT NÉBEKh VÉYNIKER BRÉYRES, VET BIZ HÚNDERT UN TSVÓNTSIK ZOGN A KOLOSÁLN DANK DEM GÉBER VOS IZ GEVÉN GREYT ZIKh TSU GEZÉGENEN MIT A TEYL FÚNEM GUF.]

Registering to become an organ donor is a huge decision; the potential donor has to be willing to overcome the short-term consequences (e.g. anxiety, pain, potential infection) in order to see the long-term benefit. The recipient, on the other hand, who unfortunately has fewer options, will forever be grateful to the person willing to bid farewell with a part of their body.


bone marrow: דער (בײנ)מאַר(ע)ך
[DER (BÉYN)MAR(E)Kh]

(organ) donor: דער געבער, ־⁠ס; דער דאָנאָר, ־⁠ס
[DER GÉBER, -S; DER DÓNOR, -S]

donor organ: דער געשאָנקענער אָרגאַן, ־ען
[DER GEShÓNKENER ORGÁN, -EN]

immunosuppressant: אימון־דערדריקנדיק
[IMÚN-DERDRÍKNDIK]

kidney: די ניר, ־ן
[DI NIR, -N]

liver: די לעבער, ־⁠ס
[DI LÉBER, -S]

organ: דער אָרגאַן, ־ען
[DER ORGÁN, -EN]

organ donation: דאָס שענקען אַן אָרגאַן
[DOS ShÉNKEN AN ORGÁN]

organ transplant: דער איבערגעפֿלאַנצטער אָרגאַן, ־ען
[DER ÍBERGEFLANTSTER ORGÁN, -EN]

recipient: דער באַקומער, ־⁠ס; דער אָפּנעמער, ־⁠ס
[DER BAKÚMER, -S; DER ÓPNEMER, -S]

recover an organ: אַרויסנעמען <אָפּנעמען> אַן אָרגאַן
[ARÓYSNEMEN <ÓPNEMEN> AN ORGÁN]

sign up to be a donor: פֿאַר)רעגיסטרירן זיך ווי אַ דאָנאָר)
[(FAR)REGISTRÍRN ZIKh VI A DÓNOR]

tissue: דאָס געװעב, ־⁠ן
[DOS GEVÉB, -N]

transplant: איבערפֿלאַנצן; טראַנספּלאַנטירן
[ÍBERFLANTSN; TRANSPLANTÍRN]

transplant surgeon: דער איבערפֿלאַנץ־‹טראַנספּלאַנטיר־›כירורג, ־⁠ן; דער איבערפֿלאַנצער, ־⁠ס
[DER ÍBERFLANTS-<TRANSPLANTÍR->KhIRÚRG, -N; DER ÍBERFLANTSER, -S]

ventilator: די אָטעם־⁠מאַשין, ־⁠ען
[DI ÓTEM-MAShÍN, -EN]

wait list: די וואַרט־רשימה, ־ות
[DI VÁRT-REShÍME, -S]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!