אַ פֿריילעכן פּסח אײַך אַלעמען!

Why is this night different from all other nights?
פֿאַר וואָס איז די דאָ֜זיקע נאַכט פֿון פּסח אַ֜נדערש פֿון אַ֜לע נעכט פֿון אַ גאַנץ יאָר?
[FAR VOS IZ DI DÓZIKE NAKhT FUN PÉYSEKh ÁNDERSh FUN ÁLE NEKhT FUN A GANTS YOR?]

ask the four questions: פֿרעגן די פֿיר קשיות
[FREGN DI FIR KÁShES]

bitter herbs: דער מרור (ל״י); בי֜טערע קרײַ֜טעכצער
[DER MÓRER (sg.); BÍTERE KRÁYTEKhTSER]

break the matzo in half: (אי֜בערברעכן די מצה; צעברע֜כן די מצה (אויף האַלב
[ÍBERBREKhN DI MÁTSE; TSEBRÉKhN DI MÁTSE (AF HALB)]

charoset: דאָס חרוסת
[DOS Kh(A)RÓYS(Y)ES]

dip in salt water: אײַ֜נטונקען אין זאַ֜לצוואַסער
[ÁYNTUNKEN IN ZÁLTSVASER]

Egypt: דאָס) מצרים)
[(DOS) MITSRÁYEM]

Elijah's cup: אליהו הנבֿיאס כּוס
[ELYÓHU HANÓVIS <ELYENÓVIS> KOS]

the Exodus (from Egypt): דער) יציאת־מצרים)
[(DER) YETSÍES-MITSRÁYEM]

the Four Sons: די אַ֜רבעה־בנים; די פֿיר זין
[DI ARBÓE-BÓNIM; DI FIR ZIN]

drink four cups of wine: אוי֜ס)טרי֜נקען פֿיר כּוסות ווײַן)
[(ÓYS)TRÍNKEN FIR KÓYS(Y)ES VAYN]

egg matzo: די אײ֜ער־מצה, ־⁠ות
[DI ÉYER-MÁTSE, -S]

Haggadah: די הגדה, ־ות 
[DI HAGÓDE, -S]

grate (the) horseradish: אָ֜נרײַבן דעם כריין
[ÓNRAYBN DEM KhREYN]

hide the Afikomen: באַהאַ֜לטן דעם אַפֿיקומן
[BAHÁLTN DEM AFIKÓYMEN]

kitniyot: קי֜טניות
[KÍTNIES]

kosher for passover: כּשר־לפּסח
[KÓShER-LEPÉYSEKh]

macaroon: דאָס מאַקעראָ֜נדל, ־עך
[DOS MAKERÓNDL, -EKh]

matzo: די מצה, ־ות
[DI MÁTSE, -S]

matzo ball: דאָס (מצה־)קניידל, ־עך
[DOS (MÁTSE-)KNEYDL, -EKh]

matzo brei: די געפֿרי֜שטע <געפּרע֜גלטע> מצה; די מצה־ברײַ
[DI GEFRÍShTE <GEPRÉGLTE> MÁTSE; DI MÁTSE-BRAY]

matzo cover: דאָס מצה־טי֜שטעכל, ־עך
[DOS MÁTSE-TÍShTEKhL, -EKh]

matzo meal: דאָס/די מצה־מעל
[DOS/DI MÁTSE-MEL]

matzo meal pancake: דאָס כרעמזל, ־עך 
[DOS KhREMZL, -EKh]

Passover: דער) פּסח)
[(DER) PÉYSEKh]

have/conduct a Seder: אָ֜פּריכטן <פּראַ֜װע|ן> אַ סדר; סדרן
[ÓPRIKhTN <PRÁVE|N> A SÉYDER; SÉYDERN]

Seder plate: די קערה, ־ות
[DI KÁARE/KÁYRE, -S]

Splitting of the Red Sea: דער) קריעת־ים־סוף)
[(DER) KRÍES-YÁMSUF]

turn over the kitchen (before Peysekh): מאַכן די קיך פּסחדיק
[MAKhN DI KIKh PÉYSEKhDIK]

turn over the kitchen (after Peysekh): מאַכן די קיך אוי֜ס פּסחדיק
[MAKhN DI KIKh ÓYS PÉYSEKhDIK]Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com