אָט איז די נײַסטע אין דער סעריע רשימות וועגן עמאָציעס...

This is the latest in the series of lists about emotions...SadHe/she/they feel(s) sad.

ער/זי איז <זיי זענען> טרויעריק.

[ER/ZI IZ <ZEY ZÉNEN> TRÓYERIK.]

-

ס׳איז אים/איר/זיי שװער <אומעטיק/קאַלעמוטנע/סומנע> אױפֿן האַרצן <אויף דער נשמה>.

[S’IZ IM/IR/ZEY ShVÉR <ÚMETIK/KALEMÚTNE/SÚMNE> AFN HÁRTSN <AF DER NEShÓME>.]Dovid was very sad after his father passed away.

דוד איז געווען פֿאַראומערט <דערשלאָגן/זייער טרויעריק> נאָך דעם וואָס דער טאַטע איז ניפֿטר געוואָרן <איז געשטאָרבן>.

[DÓVID IZ GEVÉN FARÚMERT <DERShLÓGN/ZÉYER TRÓYERIK> NOKh DEM VOS DER TÁTE IZ NÍFTER GEVÓRN <IZ GEShTÓRBN>.]

-

דוד איז געווען פֿאַראומערט <דערשלאָגן/זייער טרויעריק> נאָכן טאַטנס טויט <פּטירה/אַוועקגיין פֿון דער וועלט>.

[DÓVID IZ GEVÉN FARÚMERT <DERShLÓGN/ZÉYER TRÓYERIK> NOKhN TÁTNS TÓYT <PTÍRE/AVÉKGEYN FUN DER VÉLT>.]She sang a sad song.

זי האָט געזונגען אַ טרויעריק <אומעטיק> ליד.

[ZI HOT GEZÚNGEN A TRÓYERIK <ÚMETIK> LÍD.]It’s so sad that we won’t be seeing him again.

אַזאַ שאָד וואָס מיר וועלן זיך מיט אים שוין מער נישט זען.

[AZÁ ShÓD VOS MIR VELN ZIKh MIT ÍM ShOYN MÉR NIShT ZÉN.]

-

סע טוט מיר אַזוי באַנג וואָס מיר וועלן זיך מיט אים מער נישט זען.

[SE TUT MIR AZÓY BÁNG VOS MIR VELN ZIKh MIT ÍM ShOYN MÉR NIShT ZÉN.]She’s a sad child.

 זי איז נעבעך אַ טרויעריק <אומצופֿרידן/אומגליקלעך> קינד.

[ZI IZ NÉBEKh A TRÓYERIK <ÚMTSUFRÍDN/ÚMGLIKLEKh> KIND.]It's really sad to see what's become of him.

ממש אַ רחמנות <גרויסער שאָד> וואָס פֿון אים איז געוואָרן.

[MÁMESh A RAKhMÓNES <GRÓYSER ShÓD> VOS FUN ÍM IZ GEVÓRN.]It would be funny if it weren't so sad.

נישטאָ װער סע זאָל לאַכן.

[NIShTÓ VÉR SE ZOL LÁKhN.]

-

ס׳איז צום װײנען און צום לאַכן.

[S’IZ TSUM VÉYNEN UN TSUM LÁKhN.] Sad to say…

צום באַדױערן; צום צער

[TSUM BADÓYERN; TSUM TSÁR]On a sad note…

און אַ טרויעריקע בשׂורה…

[UN A TRÓYERIKE PSÚRE…]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!
Facebook  Twitter  Instagram  Youtube