די פּע֜רפּל־קראָ֜קוסן האָבן זיך שוין צעשפּראָ֜צט אי֜בער די גרי֜נע גראָזן, די לופֿט שמעקט מיט בלו֜מען, און מע פֿילט אַזש די וואַ֜רעמקייט טיף אין די ביי֜נער – דער פֿרי֜לינג איז שוין דאָ!
[DI PÉRPL-KRÓKUSN HOBN ZIKh ShOYN TSEShPRÓTST ÍBER DI GRÍNE GROZN, DI LUFT ShMEKT MIT BLÚMEN, UN ME FILT AZh DI VÁREMKEYT TIF IN DI BÉYNER – DER FRÍLING IZ ShOYN DO!]
The purple crocuses have already sprouted through the green grass, the air smells of flowers, and you can almost feel the warmth deep in your bones – spring has arrived!


acorn: דאָס חזיר־ניסל, ־עך
[DOS KhÁZER-NISL, -EKh]

(begin to) bloom: צעבליִ֜ען זיך; צעצװי֜טע|ן זיך
[TSEBLÍEN ZIKh; TSETSVÍTE|N ZIKh]

blossom (n.): דער קװײט, ־ן; די בלום, ־ען
[DER KVEYT, -N; DI BLUM, -EN]

blossom (v.): קװײ֜טלען; אױ֜פֿבליִען; צעבליִ֜ען זיך
[KVÉYTLEN; ÚFBLIEN; TSEBLÍEN ZIKh]

crocus: דער קראָ֜קוס, ־ן
[DER KRÓKUS, -N]

garden (n.): דער גאָרטן, ־ס/גע֜רטנער
[DER GORTN, -S/GÉRTNER]

garden (v.): פֿירן אַ גאָרטן; אַ֜רבעטן אין גאָרטן; גע֜רטנערן
[FIRN A GORTN; ÁRBETN IN GORTN; GÉRTNERN]

lawnmower: דער גראָ֜זשנײַדער, ־ס
[DER GRÓZShNAYDER, -S]

mow the lawn: שנײַדן דאָס גראָז 
[ShNAYDN DOS GROZ]

plant (n.): דאָס געװי֜קס, ־ן
[DOS GEVÍKS, -N]

plant (v.) (a plant): פֿאַרזע֜צן; פֿאַרפֿלאַ֜נצן
[FARZÉTSN; FARFLÁNTSN]

plant (v.) (seeds): פֿאַרזײ֜ען
[FARZÉYEN]

root: דער וואָרצל, ־ען
[DER VORTSL, -EN]

spring: דער פֿרי֜לינג
[DER FRÍLING]

spring fever: דער פֿרי֜לינג־פֿי֜בער
[DER FRÍLING-FÍBER]

in the springtime: פֿרי֜לינג(צײַט)
[FRÍLING(TSAYT)]

sprout (n.): די שפּראָ֜צונג, ־⁠ען; דער שפּראָץ, ־⁠ן; דאָס שפּראָ֜צל, ־⁠עך
[DI ShPRÓTSUNG, -⁠EN; DER ShPROTS, -⁠N; DOS ShPRÓTSL, -⁠EKh]

sprout (v.): אױ֜פֿבליִען; שפּראָצן
[ÚFBLIEN; ShPROTSN]

squirrel: דער ווע֜ווריק, ־עס; די ווע֜ווערקע, ־ס; דאָס ווע֜ווריקל, ־עך
[DER VÉVRIK, -ES; DI VÉVERKE, -S; DOS VÉVRIKL, -EKh]
Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com