הערט זיך צו צו אַ זעלטן ייִדיש ליד וועגן קינדערלעך וואָס שפּילן זיך בײַם ים.

[HERT ZIKh TSÚ TSU A ZELTN YIDISh LID VEGN KÍNDERLEKh VOS ShPILN ZIKh BAM YAM]

Listen to a rare Yiddish song about children playing at the beach. 
(Mark Olf, “Bam Breg Yam”, Yiddish Folksongs for Children, 1960)bathing suit: (דער באָדקאָסטיו֜ם, ־⁠ען; שװימקעס (ל״ר
[DER BÓDKOSTYÚM, -⁠EN; ShVÍMKES (pl.)]

beach: די פּלאַזשע, ־⁠ס; דער ברעג ים
[DI PLÁZhE, -⁠S; DER BREG YAM]

go to the beach: פֿאָרן <גיין> צום (ברעג) ים
[FORN <GEYN> TSUM (BREG) YAM]

beach bum: דער פּלאַזשעניק, ־⁠עס
[DER PLÁZhENIK, -⁠ES]

beach towel: דער פּלאַזשע־⁠האַנטעך, ־⁠ער
[DER PLÁZhE-⁠HÁNTEKh, -⁠ER]

beach umbrella: דער ים־⁠שירעם, ־⁠ס
[DER YAM-⁠ShIREM, -⁠S]

flipflops: דער פֿינגערשוך, ...שיך
[DER FÍNGERShUKh, ...ShIKh]

float (vi.): שװימען; טראָגן <האַלטן> זיך אױפֿן װאַסער
[ShVÍMEN; TROGN <HALTN> ZIKh AFN VÁSER]

goggles: װאַסער־⁠ברילן; שװימברילן
[VÁSER-⁠BRILN; ShVÍMBRILN]

ice cream: (דער אײַזקרעם; די מאַראָזשענע; ליאָדעס (ל״ר
[DER ÁYZKREM; DI MARÓZhENE; LYÓDES (pl.)]

sandcastle: דאָס זאַמדשלעסל, ־⁠עך; דער זאַמדשלאָס, ...שלעסער
[DOS ZÁMDShLESL, -⁠EKh; DER ZÁMDShLOS, ...ShLESER]

summer:  דער זומער, ־⁠ן/־⁠ס
[DER ZÚMER, -⁠N/-⁠S]

in/during the summer: זומער(צײַט); זומערלעב
[ZÚMER(TSAYT); ZÚMERLEB]

sun: די זון, ־ען
[DI ZUN, -EN]

in the sun: אױף דער זון
[AF DER ZUN]

sunglasses: זונברילן
[ZÚNBRILN]

sunscreen: דאָס זונשמירעכץ, ־⁠ן
[DOS ZÚNShMIREKhTS, -⁠N]

swim: שווימען
[ShVÍMEN]

swimming pool: דער שװימבאַסײן, ־⁠ען; די שװימערײַ, ־⁠ען
[DER ShVÍMBASEYN, -⁠EN; DI ShVIMERÁY, -⁠EN]

swim the backstroke: שװימען נאַזנדיק
[ShVÍMEN NÁZNDIK]

swim the crawl: לײגן קלאַפֿטער
[LEYGN KLÁFTER]


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com