ווען מע האָט זי אַרײַנגענומען אין שפּיטאָל צוליב איר בויכווייטיק, האָט זי בכלל נישט געוווּסט אַז מע וועט זי‮‮ דאַרפֿן אָפּערירן, איז זי געוואָרן גאָר נערוועז. צום גליק, אָבער, האָבן דער כירורג און די ‮‮שוועסטער־אַנעסטעטיקער איר געגעבן צו פֿאַרשטיין אויף וואָס זי זאָל זיך ריכטן סײַ פֿאַר סײַ נאָך‮‮ דער אָפּעראַציע, און ערשט נאָך דעם וואָס זי האָט זיך באַרויִקט, האָט מען זי אַנעסטיזירט. איידער וואָס‮‮ ווען, האָט זי זיך שוין אויפֿגעוועקט אינעם נאָכאָפּעריר־זאַל.‮‮ 

[VEN ME HOT ZI ARÁYNGENUMEN IN ShPITÓL TSULÍB IR BÓYKhVEYTIK HOT ZI BIKhLÁL NIShT GEVÚST AZ ME VET ZI DARFN OPERÍRN, IZ ZI GEVÓRN GOR NERVÉZ. TSUM GLIK, ÓBER, HOBN DER KhIRÚRG UN DI ShVÉSTER-ANESTÉTIKER IR GEGÉBN TSU FARShTÉYN AF VOS ZI ZOL ZIKh RIKhTN SAY FÁR SAY NÓKh DER OPERÁTSYE, UN ERShT NÓKh DEM VOS ZI HOT ZIKh BARÚIKT, HOT MEN ZI ANESTIZÍRT. ÉYDER VOS VÉN HOT ZI ZIKh ShOYN ÚFGEVEKT ÍNEM NÓKhOPERÍR-ZAL.]

When she was admitted to the hospital for her stomachache, she had no idea that she would need surgery and became very nervous. Fortunately, the surgeon and and the nurse anesthetist explained what to expect both preop and postop, and only then did they anesthetize her. Before she knew it, she had already woken up in the recovery room.


administer medicine: <אײַ֜נגעבן אַ מעדיקאַמע֜נט <רפֿואה
[ÁYNGEBN A MEDIKAMÉNT <REFÚE>]

admit to a hospital: אַרײַ֜ננעמען <אַרײַ֜נשרײַבן> אין שפּיטאָ֜ל
[ARÁYNNEMEN <ARÁYNShRAYBN> IN ShPITÓL]

anesthesiologist: דער אַנעסטעזיאָלאָ֜ג, ־⁠ן
[DER ANESTEZYOLÓG, -⁠N]

anesthetize: אַנעסטיזי֜רן
[ANESTIZÍRN]

general anesthesia: די טאָטאַ֜לע אַנעסטע֜זיע
[DI TOTÁLE ANESTÉZYE]

hospital: דער/דאָס שפּיטאָ֜ל, ־⁠ן/שפּיטע֜לער
[DER/DOS ShPITÓL, -⁠N/ShPITÉLER]

hospitalize: אײַ֜נשפּיטאָ֜לן; שפּיטאָליזי֜רן; פֿאַרשרײַ֜בן אין שפּיטאָ֜ל אַרײַ֜ן
[ÁYNShPITÓLN; ShPITOLIZÍRN; FARShRÁYBN IN ShPITÓL ARÁYN]

inpatient (n.): דער שפּיטאָ֜ל־⁠פּאַציע֜נט, ־⁠ן; דער שפּיטאָ֜ל־חולה, ־⁠ים
[DER ShPITÓL-⁠PATSYÉNT, -⁠N; DER ShPITÓL-KhÓYLE, KhÓYLIM]

medicine: דער מעדיקאַמע֜נט, ־⁠ן; די רפֿואה, ־⁠ות; די מעדיצי֜ן, ־⁠ען
[DER MEDIKAMÉNT, -⁠N; DI REFÚE, -⁠S; DI MEDITSÍN, -⁠EN]

monitor (v.): האַלטן אַן אױג אױף
[HALTN AN OYG AF]

nurse anesthetist: די שװע֜סטער־⁠אַנעסטע֜טיקער, ־⁠ס
[DI ShVÉSTER-⁠ANESTÉTIKER, -⁠S]

operate/perform an operation on sb.: (אָפּערי֜רן (+ אַק׳
[OPERÍRN (+ acc.)]

operating room: דער אָפּערי֜ר־⁠צימער<־⁠זאַל>, ־⁠ן
[DER OPERÍR-⁠TSIMER<-⁠ZAL>, -⁠N]

post-op: ...נאָך דער אָפּעראַ֜ציע; נאָ֜כאָפּערי֜ר־
[NOKh DER OPERÁTSYE; NÓKhOPERÍR-...]

pre-op: פֿאַר דער אָפּעראַ֜ציע
[FAR DER OPERÁTSYE]

recovery room: דער נאָ֜כאָפּערי֜ר־⁠זאַל, ־⁠ן
[DER NÓKhOPERÍR-⁠ZAL, -⁠N]

surgeon: דער כירו֜רג, ־⁠ן
[DER KhIRÚRG, -⁠N]

surgery (operation): די אָפּעראַ֜ציע, ־⁠ס; די כירו֜רגיע
[DI OPERÁTSYE, -⁠S; DI KhIRÚRGYE]

surgery (profession): די כירו֜רגיע
[DI KhIRÚRGYE]

have surgery: אַ)דו֜רכמאַכן אַן אָפּעראַ֜ציע)
[(A)DÚRKhMAKhN AN OPERÁTSYE]Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com