דאַנקטאָג איז אַ טאָג ווען אַמעריקאַנער שאַצן אָפּ אַלץ מיט וואָס זיי זענען געבענטשט, כאָטש באמת וואָלט מען יעדן טאָג געמעגט זאָגן אַ דאַנק דערפֿאַר. פֿאַר אַ יאָרן איז געווען גאָר אַן אַנדער מין דאַנקטאָג, אָבער הײַיאָר וועלן צענדליקער מיליאָנען מענטשן זיך קענען אַוועקזעצן צו דער דאַנקטאָג־סעודה אין איינעם מיט משפּחה און גוטע־פֿרײַנד. פֿאַר דעם אַליין דאַרף מען בפֿירוש זאָגן אַ גרויסן דאַנק.

[DÁNKTOG IZ A TOG VEN AMERIKÁNER ShATSN OP ALTS MIT VOS ZEY ZÉNEN GEBÉNTShT, KhOTSh BEÉMES VOLT MEN YEDN TOG GEMÉGT ZOGN A DANK DERFÁR. FAR A YÓRN IZ GEVÉN GOR AN ÁNDER MIN DÁNKTOG, ÓBER HÁYYOR VELN TSENDLIKER MILYÓNEN MENTShN ZIKh KÉNEN AVÉKZETSN TSU DER DÁNKTOG-SÚDE IN ÉYNEM NIT MIShPÓKhE UN GÚTE-FRÁYND. FAR DEM ALÉYN DARF MEN BEFÉYRESh ZOGN A GROYSN DANK.]

Thanksgiving is a day when Americans appreciate everything that they’re blessed with. Last year was a very different kind of Thanksgiving, but this year tens of millions of people will be able to sit down to Thanksgiving dinner with family and friends. For this alone we should be very thankful.America: די) אַמעריקע; קאָלומבוסעס מדינה; די גאָלדענע מדינה)
[(DI) AMÉRIKE; KOLÚMBUSES MEDÍNE; DI GÓLDENE MEDÍNE]

carve the turkey: צע)שנײַדן <אױפֿשנײַדן> דעם אינדיק)
[(TSE)ShNÁYDN <ÚFShNAYDN> DEM ÍNDIK]

cranberry sauce: דער זשורעכלינע־סאָס
[DER ZhUREKhLÍNE-SOS]

feast: די סעודה, ־ות
[DI SÚDE, -S]

give thanks/be thankful for: זאָגן אַ דאַנק פֿאַר
[ZOGN A DANK FAR]

gravy: די (בראָט)יױך; דער ראָסל; די זוזע; דער סאָס
[DI (BRÓT)YOYKh; DER ROSL; DI ZÚZE; DER SOS]

honey-glazed sweet potatoes: באַטאַטעס אָפּגעגלאָזט <אָפּגלאַזירט> מיט האָניק
[BATÁTES OPGEGLOST <ÓPGLAZIRT> MIT HÓNIK]

mashed potatoes: די קאַרטאָפֿל־קאַשע (ל״י); די קאַשע־בולבע (ל״י)
[DI KARTÓFL-KÁShE (sg.); DI KÁShE-BÚLBE (sg.)]

Pilgrim: דער פּילגרים, ־ען
[DER PILGRÍM, -EN]

pumpkin pie: דער דיניעפּײַ
[DER DÍNYEPAY]

stuffing: דאָס (גע)פֿילעכץ; די פֿאַרש
[DOS (GE)FÍLEKhTS; DI FARSh]

stuff oneself: אָנשטאָפּן זיך; עסן ‹קײַען› אױף בײדע באַקן; אָנפֿילן די קישקע
[ÓNShTOPN ZIKh; ESN <KÁYEN> AF BÉYDE BAKN; ÓNFILN DI KÍShKE]

Thanksgiving: דער דאַנקטאָג
[DER DÁNKTOG]

turkey: דער אינדיק, ־עס
[DER ÍNDIK, -ES]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!