די ביבליאָטעק / The Library
[DI BIBLYOTÉK]


When she’s upset, she likes to walk over to the library, pick out a random book, sit down in the reading room and just relax.
ווען זי ווערט אויפֿגערעגט האָט זי ליב צוצושפּאַצירן אין ביבליאָטעק, אויסקלײַבן אַ טראַפֿיק ביכל, זיך אַוועקזעצן אינעם לייענזאַל און זיך פּשוט אויסשפּאַנען.
VEN ZI VERT ÚFGEREGT HOT ZI LIB TSÚTSUShPATSÍRN IN BIBLYOTÉK, ÓYSKLAYBN A TRÁFIK BÍKhL, ZIKh AVÉKZETSN ÍNEM LÉYENZAL UN ZIKh PÓShET ÓYSShPANEN.]

The book he wanted was on reserve for someone else, so he just checked out a few other books for the time being.
דאָס ביכל וואָס ער האָט געוואָלט האָט שוין אַן אַנדערער באַשטעלט, האָט ער פּשוט אויסגעבאָרגט עטלעכע אַנדערע ביכער אויף דערווײַל.
[DOS BÍKhL VOS ER HOT GEVÓLT HOT ShOYN AN ÁNDERER BAShTÉLT, HOT ER PÓShET ÓYSGEBORGT ÉTLEKhE ÁNDERE BÍKhER AF DERVÁYL.]

Teachers encourage their students to borrow library books to read over the summer as well.
לערערס מוטיקן זייערע תּלמידים אויסצולײַען ביבליאָטעק־ביכלעך צו לייענען אויך איבערן זומער.
[LÉRERS MÚTIKN ZÉYERE TALMÍDIM ÓYSTSULAYEN BIBLYOTÉK-BÍKHLEKh ÓYKh ÍBERN ZÚMER.]


A special bonus this week:
Take a look at this manual for libraries, published in Warsaw in 1929 - it's a real treasure!
האַנטבוך פֿאַר ביבליאָטעקן


book: דאָס/דער בוך, ביכער; דאָס ביכל, ־⁠עך
[DOS/DER BUKh, BÍKhER; DOS BIKhL, -⁠EKh]

borrow/check out (from) (pf.): אױסלײַען (בײַ); אױסבאָרגן (בײַ); אַנטלײַען (בײַ)
[ÓYSLAYEN (BA); ÓYSBORGN (BA); ANTLÁYEN (BA)]

call number: די סיגנאַטור, ־ן
[DI SIGNATÚR, -N]

catalog: דער קאַטאַלאָג, ־⁠ן
[DER KATALÓG, -⁠N]

database: די דאַטן־⁠באַזע, ־⁠ס
[DI DÁTN-⁠BÁZE, -⁠S]

due: The book is due today: מע דאַרף שױן הײַנט אָפּגעבן דאָס ביכל; הײַנט װערט געפֿאָדערט דאָס ביכל; הײַנט איז מען שולדיק דאָס ביכל
[ME DARF ShOYN HÁYNT ÓPGEBN DOS BÍKhL; HÁYNT VERT GEFÓDERT DOS BÍKhL; HÁYNT IZ MEN ShÚLDIK DOS BÍKhL]

key word: דאָס זוכװאָרט, ...װערטער; דאָס שליסלװאָרט, ...װערטער
[DOS ZÚKhVORT, ...VERTER; DOS ShLÍSLVORT, ...VERTER]

librarian (m.): דער ביבליאָטעקער, ־⁠ס; דער ביבליאָטעקאַר, ־⁠ן
[DER BIBLYOTÉKER, -⁠S; DER BIBLYOTEKÁR, -⁠N]

librarian (f.): די ביבליאָטעקערין, ־⁠ס; די ביבליאָטעקאַרשע, ־⁠ס
[DI BIBLYOTÉKERN, -⁠S; DI BIBLYOTEKÁRShE, -⁠S]

library: די ביבליאָטעק, ־⁠ן
[DI BIBLYOTÉK, -⁠N]

microfiche: דער מיקראָפֿיש, ־⁠ן
[DER MIKROFÍSh, -⁠N]

on order: שוין) באַשטעלט)
[(ShOYN) BAShTÉLT]

overdue: פֿאַרשפּעטיקט; איבערפֿעליק
[FARShPÉTIKT; ÍBERFÉLIK]

reading room: דער לייענזאַל, ־ן
[DER LÉYENZAL, -N]

reference book: דאָס אײַנקוקבוך, ...ביכער; דאָס נאָכקוקבוך, ...ביכער
[DOS ÁYNKUKBUKh, ...BIKhER; DOS NÓKhKUKBUKh, ...BIKhER]

reserve: לאָזן) רעזערװירן; באַשטעלן)
[(LOZN) REZERVÍRN; BAShTÉLN]

(do a) search for: אַ זוך טאָן; געבן אַ זוך
[A ZÚKh TON; GEBN A ZÚKh]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!