מלחמה אין אוקראַיִנע/War in Ukraine

מיר האָפֿן און בעטן אויף אַ גיכן סוף צו מלחמה און בלוט־פֿאַרגיסונג אין אוקראַיִנע.
[MIR HÓFN UN BÉTN AF A GÍKhN SÓF TSU MILKhÓME UN BLÚT-FARGÍSUNG IN UKRAÍNE]
We hope and pray for a speedy end to the war and bloodshed in Ukraine.


air raid: דער אָנפֿלי, ־⁠ען
[DER ÓNFLI, -⁠EN]

air-raid shelter: דער אָנפֿלי־⁠באַהאַלטער, ־⁠ס
[DER ÓNFLI-⁠BAHÁLTER, -⁠S]

ally: דער אַליִיִרטער [געבויגן]; דער אַליאַנט, ־⁠ן
[DER ALIÍRTER [inflected]; DER ALYÁNT, -⁠N]

combat forces: שלאַכט־כּוחות
[ShLÁKhT-KÓYKhES]

fight (against): (קעמפֿן (קעגן
[KEMFN (KEGN)]

flee (from): (אַנטלױפֿן (פֿון); פּלוצעם פֿאַרלאָזן; עוקר זײַן (פֿון); אַנטרינען (פֿון
[ANTLÓYFN (FUN); PLÚTSEM FARLÓZN; ÓYKER ZAYN (FUN); ANTRÍNEN (FUN)]

humanitarian crisis: דער הומאַניטאַר(יש)ער קריזיס, ־ן
[DER HUMANITÁR(ISh)ER KRÍZIS, -N]

invasion: די אינװאַזיע, ־⁠ס; דער אַרײַנדרינג, ־⁠ען
[DI INVÁZYE, -⁠S; DER ARÁYNDRING, -⁠EN]

Kharkiv: דאָס) כאַ֜רקעוו)
[(DOS) KhÁRKEV]

Kyiv: דאָס) קיִעוו)
[(DOS) KÍEV]

sanction (n.): די סאַנקציע, ־ס
[DI SÁNKTSYE, -S]

sanction (v.): אָנװענדן <אַרױפֿלײגן> סאַנקציעס
[ÓNVENDN <ARÚFLEYGN> SÁNKTSYES]

negotiation(s): דאָס פֿאַרהאַנדלען; דאָס דינגעניש
[DOS FARHÁNDLEN; DOS DÍNGENISh]

missile: דער ראַקעט, ־⁠ן; דער מיסל, ־⁠ען
[DER RAKÉT, -⁠N; DER MISL, -⁠EN]

Molotov cocktail: דאָס צינדפֿלעשל, ־⁠עך; די צינדפֿלאַש, ...פֿלעשער; די מאָלאָטאָװ־⁠פֿלאַש, ־⁠פֿלעשער
[DOS TSÍNDFLEShL, -⁠EKh; DI TSÍNDFLASh, ...FLEShER; DI MOLOTÓV-⁠FLASh, -⁠FLEShER]

mortar fire: דאָס שיסערײַ פֿון מינען־⁠װאַרפֿערס
[DOS ShISERÁY FUN MÍNEN-⁠VÁRFERS]

peace talks: שלום־⁠פֿאַרהאַנדלונגען
[ShÓLEM-⁠FARHÁNDLUNGEN]

refugee: דער פּליט, ־⁠ים; דער אַנטלאָפֿענער [געבויגן]; דער בורח, ־⁠ים
[DER PÓLET, PLÉYTIM; DER ANTLÓFENER [inflected]; DER BOYRÉYEKh, BÓRKhIM]

rocket: דער ראַקעט, ־⁠ן
[DER RAKÉT, -⁠N]

soldier (m./unsp.): דער זעלנער, ־⁠ס; דער סאָלדאַט, ־⁠ן
[DER ZÉLNER, -⁠S; DER SOLDÁT, -⁠N]

soldier (f.): די זעלנערין, ־⁠ס; די סאָלדאַטקע, ־⁠ס
[DI ZÉLNERN, -⁠S; DI SOLDÁTKE, -⁠S]

tank: דער טאַנק, ־⁠ען
[DER TANK, -⁠EN]

trench: די/דער טראַנשײ, ־⁠ען; די טראַנשעע, ־⁠ס; די אָקאָפּע, ־⁠ס; דער שיצגראָבן, ־⁠ס; דער שאַנץ, ־⁠ן
[DI/DER TRANShÉY, -⁠EN; DI TRANShÉE, -⁠S; DI OKÓPE, -⁠S; DER ShÍTSGROBN, -⁠S; DER ShANTS, -⁠N]

Ukraine: די) אוקראַיִנע)
[(DI) UKRAÍNE]

Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!