1st Khutbah - 1:15 PM
Dr. Ahsan Zafar
2nd Khutbah - 3:00 PM
Dr. Ahsan Zafar