www.soorpstepanos.org
Join us Sundays for worship
Divine Liturgy: 10:00am

View online: Facebook I Website
38 Elton Avenue
Watertown, MA 02472
617-924-7562 
Pastor: Rev. Arch. Antranig Baljian
E-bulletin- October 8, 2021
Program - Sunday, October 17, 2021

Զ. ԶԿՆԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ
SIXTH SUNDAY OF THE EXALTATION

Celebrant and Preacher
H.E. ARCHBISHOP ANOUSHAVAN TANIELIAN, PRELATE

Պատարագիչ եւ Քարոզիչ
ԳԵՐՇ. Տ. ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԱՐՔ. ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ Առաջնորդ
Prelate Will Celebrate Divine Liturgy, Offer Homily
On Sunday, October 17, Archbishop Anoushavan will celebrate the Divine Liturgy and deliver the sermon at St. Stephen’s Church in Watertown, MA. 

Following the Divine Liturgy, the Prelate will bestow upon Mrs. Mayda Melkonian the St. Mesrob Mashdots order on behalf of His Holiness Catholicos Aram I for her distinguished service in the field of Armenian education.
Mayda Melkonian Will Receive Mesrob Mashdots Medal
Archbishop Anoushavan Will Present Medal This Sunday

On behalf of His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of Cilicia, dedicated Armenian educator, humanitarian activist, and St. Stephen's community member Mayda Melkonian will be awarded the Mesrob Mashdots Award. His Eminence, Archbishop Anoushavan Tanielian, Prelate of the Eastern Prelacy, will present the award.
 
The Mesrob Mashdots Award honors those individuals who have made a life-long commitment to serving the Armenian people, specifically in preserving our culture. It is awarded to those who have made significant contributions in the fields of Armenian music, arts, education and literature. 
Bazaar -TO GO! - 2 Weeks Left To Order
Bazaar Volunteers Needed
WE NEED YOU!
Bazaar Volunteers: Gourmet and Baking Continues

This is a great way to support your church and spend time with others in the community doing (and learning) something meaningful.

Kufteh
Volunteers are needed for the next several Fridays beginning at 9:30 am. The more hands, the fewer hours spent!

Pastry
Volunteers are also needed for the next several Tuesdays and Saturdays beginning at 9:30 am for baked goods (simit, beoreg, khadaif).

Bring an apron and a lunch for yourself (depending on how long you can stay).

Call for volunteers for To-Go weekend will be announced shortly.
Fundraising For Lebanon
Prayer Requests and Virtual Candle

ALL DONATIONS WILL
BE MATCHED THROUGH END OF OCTOBER

Lighting a candle is a way of extending one's prayer and showing solidarity with the person on whose behalf the prayer is offered.

Please join our Facebook fundraising campaign
Mask Mandate
In accordance with the Town of Watertown, as of August 25, an indoor mask mandate is in order. All parishioners attending Church will need to wear a mask for the foreseeable future.

Thank you for your cooperation.
Hokehankisd - Requiems
For KAREKINE KESHISHIAN, 40 Days
Jemie Keshishian; Karoline & Murad Kazanjian & Children, Carni & Aram; Nairi & Scott Davis; Harry Mounjian.
 
For AIDA DONOIAN DEPOIAN, Six Years
Rev. Archpriest Antranig & Yn. Arpineh Baljian; Barbara Baljian; James & Nayiri Bell & Family.
 
For HAGOP O. VANERIAN, Eight Years 
Ashkhen Vanerian; Susan Shoushig Vanerian; Sally Salpy Vanerian & Tom Gengozian & son John Diran Gengozian. 
 
For ARAM MINASSIAN, 22 Years
Madeline Minassian; Christine Stepanian & Son; Tanya Haserjian & Daughters.
 
In Memory of GEORGE, MARTHA SARKIS & JACK BARMAKIAN
Mr. & Mrs. Avo & Carmen Barmakian & Family.
Sunday Bible Reading
Daily Readings:
Isaiah 20:2-21:6; Galatians 4:3-18; Luke 4:14-23
 
The Gospel

Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and a report about him spread through all the surrounding country. He began to teach in their synagogues and was praised by everyone.

When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written: "The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." And he closed the book and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." And all spoke well of him, and wondered at the gracious words, which proceeded out of his mouth; and they said, "Is not this Joseph's son?" And he said to them, "Doubtless you will quote to me this proverb, 'Physician, heal yourself; what we have heard you did at Capernaum, do here also in your own country.'"
Ճաշու Ընթերցումներ
Եսայի 20:2-21:6, Գաղ. 4:3-18, Ղուկաս 4:14-23

Աւետարանի Ընթերցում
Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր համբաւը տարածուեցաւ։ Անոնց ժողովարաններուն մէջ կþուսուցաներ՝ արժանանալով բոլորին հիացումին ու գովասանքին։
Եկաւ Նազարէթ քաղաքը, ուր մեծցած էր, եւ իր սովորութեան համաձայն Շաբաթ օր ժողովարան գնաց։ Երբ ոտքի ելաւ կարդալու համար օրուան ընթերցուածը, իրեն տուին Եսայի մարգարէին գիրքը։ Բացաւ եւ գտաւ այնտեղ ուր կþըսէր. «Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատներուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստահարուածները ազատելու եւ յայտարարելու՝ թէ ահա հասած է ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը»։
Ապա գոցեց գիրքը, տուաւ պաշտօնեային եւ նստաւ։ Ժողովարանին մէջ գտնուողներուն բոլորին աչքերը իրեն սեւեռած էին, երբ ըսաւ. «Այս մարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ»։
Ամէնքն ալ տպաւորուած էին իրմէ եւ հիանալով անոր շնորհալի խօսքերուն վրայ՝ կþըսէին. «Այս մարդը Յովսէփի որդին չէ՞»։ 
Յիսուս ըսաւ. «Անտարակոյս ինծի պիտի ըսէք հետեւեալ առածը.» Բժի՛շկ, դուն քեզ բժշկէ։ «Եւ ինչ որ լսեցինք որ գործեր ես Կափառնաումի մէջ, այստեղ՝ քու հայրենի գաւառիդ մէջ ալ կատարէ»:
PRELACY NEWS
FUNDRAISING FOR LEBANON
ALL DONATIONS FROM STYou can send your donations to the Prelacy offices with a check to the Armenian Apostolic Church of America, memo "Lebanon." 
To make an online donation and to see the list of donations, please press here.

The situation in Lebanon is dire, and our brothers and sisters need our help.
Any amount is welcome and contributions can be me online or sent to Prelacy Offices in New York.

Check
Please make checks payable to:
Armenian Apostolic Church of America
memo "Lebanon"  
138 E 39th Street, New York, NY 10016
MEMBERSHIP DUES:
REORGANIZING AND EXPANDING OUR MISSION
At the Prelacy we spare no effort to modernize our capabilities to keep pace with the times. We are reorganizing and expanding our mission to strengthen the Church, the house of God and ours. The Membership Dues are one of the means to express your support. Thank you in advance for your contribution.
SEEKING SPONSORS FOR ORPHANS OF ARTSAKH HEROES AND MARTYRS

We still have 120 orphans of soldiers who died heroically during the Artsakh war in the waiting list of the Eastern Prelacy’s St. Nerses the Great Organization in Armenia. We are grateful to all our sponsors, both individuals and institutions, who make their annual contribution of $250 per child and support our efforts. When you contribute an amount that would buy less than a cup of coffee per day, you alleviate the financial burdens of the recipient and his or her family, but also boost their morale and make them feel that they are not alone. It is with this spirit that we are looking forward to finding new sponsors.

Click here for online sponsorship of minors up to the age of 18.

Click here for online sponsorship of orphans who become students at a higher education institution upon turning 18.
www.soorpstepanos.org