AKTUUPA 2018
NUTAQ WSCC CONNECT KIVGAQTUT
IKITTAIPKUT HAVANGUYUQ TUHAQHITYUTWSCC Connect ilaliutiyat nutaq qagitauyakkut kivgaqtut pipkaqni tunihilaqnit tuhaqhityut ikittaipkut havat tapkununga WSCC-kut.

Havagiyaqaguvit havanguyumik piqatunik ikittaipkuttiliknik hunanik, tunihiyaliuyutit tuhaqhityutmik tapkununga WSCC-kut. Unaaturtuq quyagitnaq ikittaipkut havagini tahamani Nunatsiaq tamnalu Nunavut.

Tamna  Ikittaipkut Havanguyuq Tuhaqhityut  kivgaqtut pipkaiyuq havaktitiyunik tunihini tuhaqhityut qagitauyakkut, tapkuatlu takunit hivuani tuhaqhityutit tuniyatit.

Hungmat piyaqaqintuhaqhittiniq tapkununga WSCC ikittaipkutinik havakvikmi?

Hivuganaittuq havakvik pitquhit nautiumatitlu ahivaqtigiyagangat ikittaipkutiliknik hunat aalatqiktut ihumagiyauni tapkuat qanugittuni hunat ahivartiqtatit, tapkuat aktilangi ikittaipkut piqaqni, qanugitnilu humittakhaitlu. Tuhaqhittugit tapkuat WSCC-kut kitunikliqak havanguyut ilalgit ikittaipkut, havagiyatit havagiyaqaqnit malikhugit  Havakvikmi Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu Maligait, pipkaqnivutlu ikayugiaqnik atuqhugit pityuhit hivuliqtauyaqaqnitit.

Nalupyakkuvit uuminga qagitauyakkut kivgaqtut atuqnianik iliknut nanminiqnutlu, tugaqvigiluta talvani 1-800-661-0792 uqaqatiqagiami ilaptingnik hivuganaitniqmun havaktimik.


Talvaniliqpagingitkuvit  WSCC Connect, pinahuaquyavut tamaita nanminilgit piyangi  pinguqlugu titigaqaqvikhat.
HUNA NUTAANGUYUQ

Maligait pitquhiqnut piqagutauyut atuttiaqtunik, tukliginik hivuligutit ilaitnut pityutit ikayugiangi havaktitiyut havaktutlu kangiqhimani atuqnilu hivuganaitniqmun atuqtauvaktut piyaqaqtitai piquyapta. Atuinaqtavut hatqiqtitaqni nutat maligait. Ilitpaligiami, takulugu pigiyavut Maligait Pitquhiqnut Makpigaq.

NUTAQ MALIGAQ PITQUHIQNUT: AANGAYAARNAQTUQ NAUHIMAYUQ

Havaktitiyut havaqainaqtut atuqpiagianginik tapkuat havaktit piyangi "naamakni havagiami", uvaluniit havalagiangi havakniq hivuganaittumik. Una aallannguqhimaittuq ukunani maligautigut haffumani aangayaarnaqtunit niriallakhautigut. Tamna  Aangayaarnaqtuq Nauhimayuq  maligaq pitquhiqnut piqaqtitiyuq tuhagakhanik havaktitiyunut havaktitlu hunat piyaqaqni ihuaqhihimani hivuganaittumik havakvikmi piplugit aangayaarnaqtuq nauhimayuq pilaqtitaunianik, ilalgitlu naunaipkutat pimmarliqniqmun maligait havaktitiyit atulilaqtai inmingnut atuqnikhat.Tamna  Aangayaarnaqtuq Nauhimayuq  maligaq pitquhiqnut nalaumayut tahapkununga nakatainut piquyaqnut humiliqak tahamani Nunatsiaq tamnalu Nunavut:
 • Havakvikmi Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu Maligait, Ilangani 35.1, "Hivuuranarniq"
   
 • Uyagakhiuqvik Aaniaqtailinit tapkuatlu Hivuganaitnit Maligait, Ilangani 18.1.01 (Nunatsiami), "Hivuuranarniq", unalu Ilangani 18.02.1 (Nunavunmi), "Hivuuranarniq"
Una maligaq pitquhiqmut piqatigiyai ahii hivuganaitniqmun piqaqnit tapkuat WSCC-kut hatqiqtitai tapkununga aangayaarnaqtuq nauhimayuq pilaqtitaunit tapkuatlu pimmalugutauni ublumimun. Pitaqnit tahapkuat iliharniqmun hunat tapkunani  www.wscc.nt.ca/impairment uvaluniit  www.wscc.nu.ca/impairment.

Kitunikliqak apiqutikhaqaguvit piplugu havakvit havagiyai malikhugit tapkuat  Havakvikmi Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu Maligait  tamnalu  Uyagakhiuqvik Aaniaqtailinit tapkuatlu Hivuganaitnit Maligait, hivayaqluta talvani 1-800-661-0792.


AANNIQTUQAQTUNUT KIUTJUTAIT TITIRAQVIIT MAKPIGAQ
Tatya piyut Inuktitut tamnalu Inuinnaqtun!

Ilihimavit tapkuat havaktitiyut piyalgit malikhugit tapkuat  Havakvikmi Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu Maligait  ihuaqhihimani titiqat havaqnut-tugangayut aaniqnit tikitlugu pingahunut ukiunut? Ikayugiaqnik piyanga una piyaqaqnia, tapkuat WSCC-kut pipkaqtai havakvikni Aanniqtuqaqtunut Kiutjutait Titiraqviit makpigat.

Tapkuat WSCC-kut kangiqhimayut tapkuat havakvikmi hivuganaitniq tikitaulagialik tamaitnut, pihimaittumik uqauhiqmun uvaluniit ilitquhiqnut tuluqtautainik. Tahapkuat Aanniqtuqaqtunut Kiutjutait Titiraqviit makpigat tapkuat piyaulat tapkuninga Inuktitut, Inuinnaqtun, Frenchtun, tamnalu Qablunaatun.

Tukhigaqlugit aayikkutainik uqauhiqmun atugumayaqnut qagitauyakkut titigaqvigiluta talvani info@wscc.nt.ca.
Quuyaqittut, Napatkaqtut Iukkaqtullu
Qanuq aanniqtailiyaami ukiumi

Ukiuq tamaat amihut havaktit aanniliqpaktut quuyaqiplutik, napatkaqhutik iukkaqhutikluAtauhiuyuq tallimanit piyuriyuutinit aanniqtuqaqhimayulik taimaatut. Tajja qaayurnaqhiyumi, puiguqtailiquyaffi tamaffi qauhimattiaqluhilu hangutilluhi. Quuyaqiyaami natiinnaqmi nakuunngittuugaluaq, kihimi iukkariami hikumut anitiqhuni aghaluutimit ulurianatqiyauyuq!

Qanuq iukkaqtaililaaqqat? Qauhimattiarumik amirnaqtunik amirnaiyaiyullu havauhiinik:
 • Amihuuyut quuyaqiliqpaktut, napatkaqpaktut iukkaqpaktullu hila aallannguliraangami Aktuupa-mi April-milu.
   
 • Kighiktumik havauhiqattiariamik ihuaqutauvaktut quuyaqittailiniqmut, napatkaqtailiniqmut iukkaqtailiniqmullu. Halummaqlugit havakvitit havakviillu hiamitihimaillugu.

 • Ukiumi hila amirnaqhivaalliutauvaktuq, ingattauyuq hunavaluit hikulu takughauhuiraangata aputimit. Hikuinnaqmi amirnaqhivaalliqpaktuq, talvuuna hiurainnaqmik qaaliqlugu imaalu/uniit calcium-mik quuyarnaqtunut.
   
 • Kinipaumagaangat marluinnauvaktut itikkatit, talvuuna quuyarnaqhivaktuq, napatkarnaqtuq, iukkaqnaqhunilu. Itikkatit halummaqlugit mayuraqtinnatit itiqtiraangavillu havakvingnut.
   
 • Atuqhimanahuaqlugu taamna pingahuuyut aktuqhivilluat (malruk itikkat algaklu, imaaluuniit malrungnik algangnik itigangmiklu) mayuraraangat mayurautimik, tunmiraqmit atqaqtiliraangat (atuqhugu ayapiqviat), itiqtiliraangat atqaqtiliraangallu aghaluutimit, itiqtiliraangallu hilamit.
   
 • Ihuaqtunik kamighimalutit hila ihumagiplugu qanurininganiillu.
Puiguqtaililutit: iiyikkit annautivagaatit quuyarnaqtumit, napatkaqnaqtumit iukkaqtuniklu. Tautuklugu pihukviit tautughimalutit namunngauyaaghaqnik!

         
ILIHIMAVIT?
TATQIQ TAMAAT KITITAUNIT TAPHUMUNGA SAPTAIPA

Tatqiq tamaat, tapkuat WSCC-kut hatqiqtai kititaunit aaniqtunut talvanga hivuani tatqiqhiutmi ikayuqniptingnik itqaititnivut tamapta hungmat hivuganaitni atuttiagianga (#worthit). Malikpagilingitkupta talvunga Facebook tamnalu Twitter, takulugu ataani pigiyavut Saptaipami kititaunit.Ilitturhaqlutit. Ilihimalugit qanugittuni. Qayagivakluhi!

Piqatigilugu tamna hivuganaitniqmun uqauhiunia talvani  Facebook tamnalu  Twitter.
MALIGAGHALIUQHIMAYUNUT AALLANNGUUTIT

Tamna Kavamaliqutit Katimayiit naunaiyaqtai angiqtailu tahapkuat maligait tapkuatlu GC-kut tiliugutai talvani Saptaipa 2018 katimaniatni:
 • Maligaq 03.06, Pilaqnit tapkununga Havakniqmun Aaniarniq Utiqviunit
 • Maligaq 03.10, Akhut Aaniguhukniq
 • Maligaq 04.11, Utiqviuyukhat Aulatauni
 • Maligaq 04.14, Utirniq Havaqmun
Takulugu taamna WSCC Policy Manual (WSCC-kut Maligaghaliuqhimayunut Makpiraaq) takuyaami tamangnik WSCC-kut maligaghaliuqhimayait taapkualuuniit Governance Council Directives (Kavamaliqiyit Katimayiit Maliktaghait) takuyaami tamangnik kavamaliqiyit maliktaghait.
HAVAKVIIT UMIGHIMAVIIT

WSCC-kut apisit umikhimayut taphumunga Itqaumaniq Ublua talvani Hannangaut, Nuvipa 12, angmatqikniaqhunilu talvani Aippiut, Nuvipa 13 talvani 8:30 ublaakut.

Naunaiqhitiyaami aanniqtuqarluaqtumik havakvingnit huliyuqaqqalluuniit, hivayaqlugu  1-800-661-0792.

Naunaiqhitiyaami hivuuranaqtumik havaktunut, aturlugu Uqaqhimalugit Hivuuranaqtumik Havaktunut ikayuutit uvani  WSCC Connect.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407