SAPTAIPA 2018
AANGAYAARNAQTUQ NAUHIMAYUQ PILALIQTAUNINGA
hunamik TUKIQAQA HAVAKVIGIYAQNUTQaglivaliaviptingnut pilaqliqtitauninut aangayaarnaqtuq nauhimayuq Kanatami, tamatkiknut havaktittiyut havaktitlu pigiaqtukhat ihumagininik tapkuat qanurtut aktuaninut havakvini havakvitlu hivuganaitnit. Hilurtuqni uvaluniit higarni aangayaarnaqtuq nauhimayuq piyut hivikittumun aktuanit tapkuat qanugityutaunit inuup ihumaliqutinut timimutlu pilaqnit. Pititlugit hivikittumun aktuanit aangayaarnaqtuq nauhimayuq atuqni aalatqikniat, tamna havakvikmi hivuganaitniq ihumaalutit tapkuat havaktyit aangayalaqni atqutitlugu havallaknini, tapkuat aktualat pilaqninut havakni hivuganaittumik.

Hunaugaluaqat havagiyat talvani havakvikmi, tamna ilaa pikmat naunaittuq: naamakaluaqin havagiakhat?
  • Havaktitiyut havalgit atuqpiagiangit havaktuq havangittanga kitunikliqak havanik pilaitamingnik hivuganaittumik.
     
  • Havaktut havalgittuhaqhittiyangi havakvigiyartik ilihimagumik timimun uvalunit ihumaliqutinut pimmaqluknit tapkuat aktualaqtai pilaqnigiyainut havagini hivuganaittumik.
Tamna havaktip pilaqnia havakniq havaqmik hivuganaittumik hivuganagutaukpat, uvaluniit pimmalutaukpat piplugu unaguqtarniq, aaniarniq, imirluk, aangayaarnaqtuq, uvaluniit qanurtut qanugilingania hivuganagutaulaq hivuganaitnianut (uvaluniit tapkuat kitutliqak ahii havaktinut havakvikmi), tamna havaktitiyuq havalik hapumininut tamaita havaktit atulaqninut havakvikmi qanugilityutaunit.

Tapkuat WSCC-kut hatqiqtitai tapkuat Hivuganaipkutit Tuhaqhitautit pimmalutiqarniqmun, pinahuaqhugit aalatqinit piqatvit tapkuat  hivuuranarniq:
  • Hivuuranarniq Havagvingmi
  • Aangayaarnaqtuq Atuqtut unalu Havaaq
  • Aangayaarnaqtuq nauhimayuq Havagvingmi
  • Unagurniq
  • Havautit unalu Aanniarullu
Qaiyuni tatqiqhiutini, ahii pitaqviuyut piyaulaqniat tapkununga  www.wscc.nt.ca/impairment  uvaluniit  www.wscc.nu.ca/impairmentTatyallak, kitunikliqak apiqutikhaqaguvit piplugit havakvikni havagiyaunit malikhugit tapkuat Havakvikmi Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu Maligait, hivayaqvigiluta talvani  1-800-661-0792.
ATULAQNIT KANATA TITIGAQAQVIT KIVGAQTUTIT NUTQANGATYUTAUNIT

Tamna Kanataup Titigaqaqvia kivgaqtut nutqangatlaknia ahianguqtai tahapkuat qanuq havagiyavut. Tapkuat Havaktut Qayagitjuttikhainnik uvalu Ikayukhiakuttikhianit Katimayiit (WSCC) atuqpiagahuat mikhigiaqhimani kivgaqtutit nutqangatlakni piqatauyuqutiptingnut.

Pivikhaqaqtillaklugu naunaiyaqni titigakkuqnit atulaqnivut havaktitiyunut, havaktut, pitagahuat, inutuqaqhiutit, ilakhaqtagutitlu.


Kitunikliqak apiqutikhaqaguvit, hivayaqlugu hivayautivut akiittuq talvani 1-800-661-0792.
ILIHIMAVIT?
TATQIQ TAMAAT KITITAUNIT TAPHUMUNGA AAGASI

Tatqiq tamaat, tapkuat WSCC-kut hatqiqtai kititaunit aaniqtunut talvanga hivuani tatqiqhiutmi ikayuqniptingnik itqaititnivut tamapta hungmat hivuganaitni atuttiagianga (#worthit). Malikpagilingitkupta talvunga Facebook tamnalu Twitter, takulugu ataani pigiyavut Aagasi kititaunit.Ilitturhaqlutit. Ilihimalugit qanugittuni. Qayagivakluhi!

Piqatigilugu tamna hivuganaitniqmun uqauhiunia talvani  Facebook tamnalu  Twitter.
AANIQNAITTUMIK IKAYUUTAUYUT TUHAQHITIT
WSCC-KUT NAUNAIYAQTAI HAVAGUTIT TAPHUMUNGA 2018/2019

Havaktitiyit, ilihimaniaquhi talvanga hivunmukviginia 2018/2019, tapkuat Aaniqnaittumik Ikayuutauyut Havagut naunaiyaqtauyuq utaqiyuqlu naunaiyaqnia inirhiqhugu.

Tapkuat WSCC-kut ikayuqtuqtai atuttiaqnit pivaliatitninut ihuaqhihimanilu havaqnut aaniaqtailiniq hivuganaitniqlu utigiakhaqlu havat havagutainut pivaliatinaqnilu piqaqnit ikayugutikhat. Tuhaqpaligiami, hivayaqluta talvani 1-800-661-0792.
NAUNAIYAQLUGU AKILIQHIUTIGHAT
TITIRAQTUITQIKTUGHAT TAJJA

Havakviit, tajja nakuuyuq ihivriuqhiyaami akiliqhiutighanut naahuriyauyunik ukiumut 2017-mut. Tajja havangnaqmi, taapkua WSCC-kut tuyuqhimayut akiliqhiutainut aallannguutinik tamangnut havakvingnut, naahurilugit titiraqaqvingnit qakugunnuaq.

Naunaiqhitiyut aallannguqtiqhimayunik akiliqhiutingnut naahuriyainik ukiumut ayuqnaitqiyauyuq ihuinaarutinik akiliqtuinnaittuq ihuinaariamik nalauttaaqtainut. Naunaiqhitiyaami aallannguutinik, takulugu taamna  Report or Revise Payroll (Naunaiqhitilugu Aallannguqluguluuniit Akiliqhiutit) Alruyaqtuqtukkut Ikayuutit talvani WSCC Connect-mi maliklugillu pitquyauhimayut.

Apiqhuutighaqaruvit aallannguqtiriyunut akiliqhiutinik, hivayaqlugit taapkua Havakviit Ikayuqtiit Nunattiami talvani 1-800-661-0792 Nunavunmilu talvani 1-877-404-4407.
HAVAKVIIT UMIGHIMAVIIT

WSCC-kut aapisiat umikhimaniaq Quyalinnaup Ubluani talvani Hannanngaut, Aktuupa 8, angmatqiklunilu Aippiut, Aktuupa 9 talvani 8:30 ublaakut.

Naunaiqhitiyaami aanniqtuqarluaqtumik havakvingnit huliyuqaqqalluuniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.

Naunaiqhitiyaami hivuuranaqtumik havaktunut, aturlugu Uqaqhimalugit Hivuuranaqtumik Havaktunut ikayuutit uvani  WSCC Connect.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407