August-mi 2017-mi                                                              
QUNGIAQTITIVIK HAVAANIK UKIUMI 2017-MI
UQAUHIQALAKTA AANIQNAITAAGANI

Quviahuktugut uqariaptikni talvani ukiakhami, ilauniaqmiyugut atauhiinaugitumi havaanik takuupkaijutinik katimaqyuarutiniklu humiliqaa Ukiuqtaqtumi. Takulakit titiraqhimayut ataani hamani naniniaqaptigut, pulaaqtutalu qungiaqtitiviptiknik!

Ilaulimaginiruvit ukunani qungiaqtitivikni havaanik, kihiani uqaqatiriyumaniruupta, titiqiluta qaritauyakut! Qahakhimainaqtugut kiuyaagani aaniriipkutinik apiqutigiyaqnik.
OHS-kut havaaganik pivalianiqmik
WSCC BRINGS WORKSHOPS TO YOUR COMMUNITYAipaagani, WSCC-kut haavitiyut Havakvikmi Aaniaqtailijutinik Aaniriipkutiniklu Havaami Maliruakhainik Mikiyunik Manikhaq-hiuqtut pijutiqaqhutik ikayuriagani tamaita manikhaqhiuqtut - agiyut mikiyuluniit - pivalialugu nanaminik OHS-mi Havaamik.

Talvagaanit, WSCC-kuni OHS-mik Ayugijutiqaqtuq aulaqhimak-mat nunagiyauyunut Ukiuqtaqtumi, ayuiqhaivluni ihuaqhaqhi-mayunik aalatqiinik havakviuyuni kivgaqturumavlugilu atuni inuup manikhaqhiurutigiyaa piyumaniqat.

Tukliqmi tatqiqhiunmi, OHS-mi Ayugituriyaqut Iqalukniiniaqtuq Kagiliniqmilu uqariamini ayuiqhailunilu havaanik qungiaqtititilugit uqautauyunik kuuliuyuni hamani. WSCC-kuni OHS-mik Ayugijutiqaqtuq kagiqhipkalaaqtaatit qanuq OHS-mi Maliruakhat atuqniqaqmagaa iliknit manikhaqhiurutigiyaqni-lu, havaqatigilutilu pivaliayaagani OHS-mi Havaamik ihuaqhaqhimayumik ihariagiyaqnik. Uqaqatigiyaagani OHS-mi Ayugituriyaqut ayuiqhavikhamiklu piyaaqni, qaritauyakut titiqijavaptigut
ohsregs@wscc.nt.ca -mi hivayaqlutaluniit akiitumik  1-800-661-0792-mi.
WHMIS-nik 2015-mi
Atuqniganik naunaipkutimik itqaijut

Uqauhiriyaptikni uvani June-mi makpiraami Aaniriiptut-mi, tamaita havaktitiyut qauyimayukhat Aaniaqtailinikut Kanatami ihuaqhaqhimaliqtaat aturiaqaqniganik naunaipkuut WHMIS-nik 2015-mi, Havakvikmiluniit Aaniarutaulaaqtunik Hanayakhanik Hivuniqhijutikhanik Atuqniginut ayuiqhayutikhat.

Tamat atuliriagani WHMIS-nik 2015-mi kanatami, tamaini kanatami, aviktuqhimayuni, ukiuqtaqtumilu ataniqtuqviuyuni (piqariagani maligamik ihuaqhariagani tamaini), pivikhaqaqtilugilu ihuaqutiliqiyit, havaktitiyit, havaktulu atuliriagani WHMIS-nik 2015-mi, Aaniaqtailinikut Kanatami atuliquiyut pigahuni pigiarutini atuliqnigagut, kiguani tamaat atuliriagani humiliqaa Kanatami December 1-mi 2018-guqat.

OHS-mi Uluaniitut unipqaqtuq atulihaliqmat una tatqiqhiut kanatami Havakvikmi Aaniagitaagani Aanigitaaganilu ihivriuqhiyit pulaqniaqtut havakviknik humiliqaa kanatami talvani ukiakhami ikayuriagani havakviuyut WHMIS-mik atuqnigani nalaumatiariaganilu atuliqnigit.
 
Ihivriuqtaukpata pigitpataluniit, tamaita havaktitiyut havaktulu ayuiqhayukhaugaluit WHMIS-mik 2015-mi aalaguqnigit tikitpata havakvikmi, havaktit qauyimayaagani nutaamik atuqtukhamik.
 
UNA WSCC-GUYUQ IKAYULAAQTUQ
 
Atulihaliqtilugu una ukiuq, WSCC-kut ikayuqtiriiliqhimayut Kanatami Havakviuyumik Havakvikmi Aaniagitaagani Aanigitaaganilu (CCOHS) ihuaqhariagani qaritauyami WHMIS-mik 2015-mi ayuiqhajutikhamik ikayuriagani havaktitiyut Nunatiami Nunavumilu ukua havaktigiyatik tamainik atuliriagani. WSCC-kut ikayuqtuihimaaqtut akiitumik iniqariagani qaritauyami ayuiqhajutikhani; naqijuk una atiliuriaqni.

Taiguaqhimarumaguvit, takuinarialik Aaniaqtailinikut Kanatami WHMIS-mik nuuniga unalu Uqatiaqniga nuuniganik Pigiarutinik makpiknigini.

        
Huna nutaaguniga

Havauhikhat pijutauyuq ihuaqtumik, apluriarutinik maliruaqkhamik kituniliqaa uqauhiuyuni ikayuriagani havaktitiyut havaktulu kagiqhimayaagani pivagiaganilu aaniriipkutit aturiaqaqtut maligani. Tunihivaliaginaqtugut nutaanik atuqtukhanik. Ilitpaalirumaniruvit, takujavakhi Atuqtukhat Havauhiuyunik makpiknigani.

nutaaq atuqtukhaq havauhiqmik: igniqutituqtuq nakhalaat piqutitIgniqutituqtut Nakhalaaqtut Piqutinik havauhikhamik pijutiqaqtuq hivuniqhijutikhaini havaktitiyut havaktulu hunanik piqariagani atuqniaqat nakhalaaqtunik piqutimik. Havauhikhaq ilagiyaa ukua uiguuyut uvani Havaami Aaniaqtailiniganik Aaniqtailiniganiklu (OHS) Maliruakhat :
 • Ilagani 11, Igniqutiqaqtut Nakhalaat Piqutit, Uiguani 161-mit 176-mut;
 • Inulramiit, Uiguani 14 (1)(f)-mi;
 • Munarijutit Iukagitaagani, Uiguani 119-mi; unalu
 • Havaguiqhimalagiami Ihuiguhukpat, Uiguani 147(1)-mi.
Una havauhikhaq piqaqtuq Igniqutiqaqtut Nakhalaat Piqutinik Atuqtuup Ayuginiganik Makpiraaq  (Ilagiarut A-mi) naniyaulaaqtuqlu titirainarialik ajikutaanik uvani Havauhiuyunik makpiknigani .

Atuqniga havauhiuyukhanik ukunani Igniqutiqaqtunik Nakhalaanik Piqutini.


Nutaat havauhiuyut: uqumailutaqaqtut  kiviktautit
Uqumailutaqaqtut Kiviktautit atuqniginut havauhiuyut hivuniq-hijutauyuq havaktitiyunit havaktunilu hunanik piqariaqaqniganik atuqaat uqumailutaqaqtuq kiviktaut aaniqtaitumik, ataani Ilagata 11, Igniqutiqaqtut Nakhalaat Piqutit uvani Havaami Aaniaqtailinikut Aaniqtailinikulu (OHS) Maliruani. Ukua aturia-qaqtut pijutaukmata pigiarutit iniqhimayaagani munariyaagani aanialaqigitaagani aanigitaaganilu havaktut inuilu tatqaguat.

Una havauhikhaq piqaqtuq makpiqnigani Kiviktautiquqtut Algamigut Naunaiyaiyut (Naunaipkut C-mi) unalu Atuliriaqtina-gu Ublutuaraagat Naunaiyagakhat (Naunaipkut B-mi), kihiani titiralaaqtut naniyaulaaqtut ilaliutivikmi qaritauyami, uvanilu Havauhiuyunik makpiknigani.

Atuinarialik havauhikhanik piqaqtut uvani Uqumailutaqaqtut Kivikgautit - mi counterbalanced Forklifts .
akiituq aaniqtuqaqat munarijutinik ayuiqhaniq

nutaat ilihaqtuukhat ukiakhamiHavitaugaluaqtilugu ikiniqhaanik ukiup taimani, WSCC-kut akhurutait nakhariagani Aaniqtuqaqat Nunarijutinik Ayuiqhajutikhainik nunagiyauyuni humiliqaa Ukiuqtaqtumi akiitumi piyumayauginaqtuq. Quyagiyaavut quyagiyafilu ikayuraptigut tamaita havaktitiyut havaktulu ilitariyauyaagani Atuqtumik Aaniqtuqaqat Munaqhijutinik CPR-milu. Aaniqtailiniq kiyaliqaa havaarikmagu, ahianik nakuuyumik pivikhaqaginmat aulaqtiriaqnigani  naluhuiriaqni havaqatigiyat munariyaagani aaniqniqat qagugu ila .

Talvani ukuakhami, atuqtitiniaqtugut amigaitqiyanik malrukni ubluukni Aaniqtunik Munarijutinik ayuiqhaviknik ukunani nunagiyauyuni:  
 • Uqhuqtuumi, Nunavumi - October 10-mit 11-mut, October 12-milu 13-mut.
   
 • Inuvikmi, Nunatiami - October 14-mit 15-mut, October 16-milu 17-mut.
   
 • Taluqyuani, Nunavumi - October 14- mit 15-mut, October 16-milu 17-mut.
   
 • Paulatuuqmi, Nunatiami - October 21-mit 22-mut, October 23-milu 24-mut.
   
 • Kagiqliniqmi, Nunavumi - October 21-mit 22-mut, October 23-milu 24-mut.
   
 • Behchoko-mi Nunatiami - October 23-mit 24-mut, October 25-milu 26-mut.
   
 • Igluligaaqyukmi, Nunavumi - October 26-mit 27-mut, October 28-milu 29-mut.
   
 • Qamaniqyuami, Nunavumi - October 31-mit November 1-mut, November 2-milu 3-mut.
   
 • Aqviani, Nunavumi November 4-mit 5-mut, November 6-mit 7-mut .
   
 • Fort Providence-mi, Nunatiami - November 14-mit 15-mut, November 16-milu 17-mut.
   
 • Fort Smith-mi, Nunatiami - November 18-mit 19-mut, November 20-milu 21-mut.
Piqagituq akiligakhamik ilauyunit ayuiqhajutikhani. Ilauyut naminik munariyariaqaqtait akitunigit aularutigiyatik talvuga talvangalu katimaniqmit .

Qauyimaniaqahi ukua: 
 • Ikiniqhat 12 ilauyumayut pigitpata, uqaqviginiaqafi aturuiqniaqniruuptigu ahianikluniit pivikhaptiknik ihuaqhaiguupta.
   
 • Ilihaqtukhat tamatkiumaliqata, malirualaaqtatit ukua ilauliriaqni utaqiyunik atiliurutini. Qauyipkaqnaiqafi inikhaqaliqat.
   
 • Naamaliqata ilauyukhat utaqiyuni, ihumaluktailuhi ihumaginiaqaquut ilagiariagani ilihaqvikhat ubluilu atuqnikhait nunagiyaqni.
Atiliuriaqni, naqilugu hamuua  nutauniqhamik taja atiliuqhimayunik nunagiyauyunik naqilugu nunagiyauyuq piyumayat. Maliruaqlugit atuqtakhat iniqtiriagani atiliurutini titiraqniganikTakugitkuvit nunagiyaqnik titiraqhimayuni , uqaqvigijavaptigut ! Upalugaiyaruuknaqhivugut akyariaptikni Aaniqhimayunut Munarijutinik iliknut.

Hivuniqhivaalirumaniruvit, atiliuriamiluniit hivayautikut, hivayajavaptigut 1-800-661-0792-mi apiqhilutit Munaqhijutikhanik Aaniqhimayunik Ayuiqhaniqmik.

wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407