ᐃᐳᕈ 2018
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ!
ᒪᐃ 6-12, 2018ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ ᒪᐃ 6-12, 2018 ᐃᓕᓐᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖃᑎᖃᕈᒪᔪᒍ!

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᐱᒋᐊᕈᑖ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥ

ᐃᓚᓕᐅᑎᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑏᑦ (CSSE) ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᓵᑐ ᓅᕙ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᖑᓕᖅᐸᑦ, ᒪᐃ 7 9:00 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 4:45−ᒧᐊᕋᓱᖕᓂᖓᓂ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓗᑎ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ. ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ  cssenorthof60@gmail.com.

ᐊᑎᓕᐅᖃᐅᑕᐅᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑳᐱᕐᓇᒧᑦ!

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓂᕐᒥᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐊᑐᓕᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑳᐱᓐᓇᖅᓯᒃᐸ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂ ᐳᓛᕆᐊᕈᓐᓇᖅᑯᒍᑦ ᑳᐱᒡᒋᕐᓗᑕ ᑕᒧᓗᒐᔅᓴᓂᓪᓗ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑕ ᐊᑦᓇᑕᓯᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓐᓄᓪᓗ.

ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑳᐱᓐᓇᖅᓯᒃᐸ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂ: ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᕼᐊᐃ ᕆᕗ, ᐃᓅᕕᒃ, ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ, ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ.

ᓂᕈᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓂᐊᖅᑕᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑖᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᑦ ᐃᓚᒋᓗᒋ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᓚᖓ ᑲᒪᒋᓂᐊᖅᐸᕗ!
 • ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓲᑦ ᑲᒪᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ
 • ᐃᓂᖃᑦᑎᐊᙱᑦᑐᓪᓗ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ
 • ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᔾᔪᑏᑦ
 • ᑲᑕᒃᑕᐃᓕᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖁᑎ
 • ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓃᑦ
 • ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᔾᔪᑏᑦ − ᖁᐊᐃᔭᕿᓐᓃᑦ, ᐹᓪᓚᖕᓃᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᑕᖕᓃᑦ
 • ᐃᓗᐊᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ
 • ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᖅᑕᒃᑯᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᕈᑎ
 • ᓴᓇᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ
 • ᓂᓪᓕᓇᓗᐊᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᑦ − ᓂᓪᓕᓇᓗᐊᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᑦ
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᑦᑕᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥᑦ (WHMIS) 2015
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐱᑦᑎᐊᖅᑕᐅᙱᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓂᖅ
ᑲᑎᒪᕕᒃᓴᐃᑦ ᐃᓂᑭᒻᒪᑕ, ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖃᑕᐅᒋᑦ! ᐊᑎᓕᐅᕆᓂᖅ ᐃᓱᓕᓛᖅᑐᖅ ᒪᐃ 6, 2018.
 
ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ: ᑕᒪᐃᓐᓂ ᑲᑎᓐᓃᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓛᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ.

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓕᒫᓂ

ᓄᓇᓕᓐᓃᖃᑕᐅᙱᓚᑏ ᖁᓛᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂ? ᑲᑉᐱᐊᓱᙱᓪᓗᑎ − ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓱᓕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ! ᑐᑭᓯᒋᐊᓐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᐃᒡᕕᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ, ᐅᕗᖓᕐᓗᑎ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᐳᑦ!
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ 101
ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒃ ᑕᐃᕝ ᑕᑯ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓ

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᑦ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓪᓗᖓ, ᐱᓕᕆᐊᕋ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᓂᕆᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓂ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖓ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᒥᓂᔅᑕᑦᑎᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒥ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᑦᑎᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᖅᐱᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖕᒪᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᒪᓕᓚᐅᖅᐱᑦ?

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓯᒪᕗᖓ ᑕᐃᒪᙵᓂ ᓯᑎᐱᕆ 2012. ᐊᑐᕋ ᑐᓂᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕋ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᓪᓗᖓ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒧᑦ, ᒥᔅᑕ ᐱᐅᓪ ᐊᕼᐅ. ᐱᓪ ᓴᓇᖃᑎᒋᓚᐅᕋᒃᑯ ᐊᓯᖕᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᖃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪ ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᒥ.

ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᖃᖅᑕᐅᓕᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᑐᑭᖃᖅᐸ ᐃᓕᖕᓄᑦ?

ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓪᓗᖓ "ᐊᓯᖕᓂ" ᐃᓅᓯᕐᓂ, ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᕆᔭᕋ. ᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔭᕋᓕ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅ ᐃᒫ "ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ." ᐊᑑᑎᖃᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᓂ ᐊᑐᕈᒪᓪᓗᓂ ᐱᓪᓚᑦᑖᖑᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎ; ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒥᑦ ᐱᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᒥ. ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᓂᕆᔭᕋ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᙵᓂᐊᓗᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᕐᖓᐅᑕᐅᓪᓗᖓ ᓴᓇᓂᕐᒥ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᕐᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ 7-ᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑕ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖅᐱᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᖔᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ?

ᐅᒃᐱᕆᔭᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᖢᑎ ᐊᓯᖕᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᖃᒋᐊᓪᓚᒃᐳᖓ ᐱᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒧᑦ. ᐱᔭᕆᐊᑭᓗᐊᕐᒪ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒥ ᓲᕐᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᖅ, ᐳᐃᒍᕐᓇᓲᖑᒻᒪ "ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑐᒍᑦ" ᐃᓄᓕᒫᓂ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᒪᔪᓐᓇᙱᑕᕗᑦ ᓇᖕᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ "ᑐᑭᓯᐅᒪᖏᑦᑐᑦ" ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ "ᑕᐃᒫᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔪᒍᑦ." ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᕗᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᒋᐊᒃᓯᔪᒍᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓐᓂ ᓇᖕᒥᓂᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.

ᓱᓇ ᖁᕕᐊᒋᓂᖅᐹᕆᕕᐅᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓱᖕᒪᑦ?

ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᓄᑦᑎᐊᕚᓗᖕᓂ ᐅᓄᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓯᒪᕗᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᒥ (AWCBC) ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ. ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᖃᓲᖅ ᐃᓄᖕᓃᖃᑕᐅᓗᓂ ᐊᓯᔾᔩᖃᑕᐅᒍᒪᔪᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ.

ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑖ ᑕᐃᕝ ᑕᑯ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓲᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᖁᑎᑦᑎᓐᓂᑦ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦᑎᓐᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓲᖑᒻᒪᖔᕐᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᖁᑎᑦᑎᓐᓂᑦ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓲᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᔅᓯᖕᓂᑦ ᐱᔪᒪᔭᔅᓯᓪᓗ.

ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕐᓂᐊᑕᑦᑎᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᓛᖅᐸᑦᑎᒋᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑭᒃᑰᒻᒪᖔᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖁᑎᕗᑦ. ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓐᓇᑕᓕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕆᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᑲᑎᔨᖏᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᐳᑦ.
ᐅᖃᐅᓯᕆᒍ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᓇᕕᐅᔪᓂ
ᑕᐅᑐᒃᑐᕕᓂᐅᒍᕕᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᒍ

ᖃᐅᔨᒪᕖ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᖁᓕᓂ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᓇᕕᐅᔪᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᓲᖑᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖅ. ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓖᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ ᐊᕙᑎᒥ, ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓲᖑᓴᓐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓕᖓᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᓲᖑᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕆᒋᐊᖃᖅᑕᐃ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ ᓴᓇᕕᐅᔪᒥ ᐃᒡᕕ ᑕᐅᑐᒃᑕᕕᓂᖏᓐᓂ.

ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ:
 1. ᑕᐃᒪᐃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᐅᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂ ᓴᓇᔩᑦ ᐊᑲᐅᒍᓐᓃᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᒥ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂ ᐊᕙᑎᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ.
   
  ᑕᐃᒪᐃᑕᐅᓐᓂᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐅᑐᒃᑐᕕᓂᐅᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᔪᒥ:
   
 2. ᑎᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᑕᑯᓚᐅᖅᑕᕐᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᑕᑯᓐᓂᕐᒪᖔᖅᐱᐅ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖅ ᑕᐃᒪᐃᒍᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒍ. ᓱᓕᔪᓐᓂᐅᑎᑦ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ: ᓯᕿᙳᔭᖓ, ᐅᓪᓗᖓ, ᐊᑎᖏᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᐅᑐᒃᑐᕕᓃᑦ, ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᐃᓪᓗ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ.
   
 3. ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᑕᑯᔭᑎᑦ ᑲᒪᔨᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᒧ. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓗᓂ ᐃᓄᒃ ᐸᓯᔭᐅᔪᖅ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓪᓚᕆᒋᒍᕕᐅᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᑎᒋᒍᕕᐅᒃ, ᐊᓯᐊᓂᖔᖅ ᐃᓄᖕᒥ ᐅᖃᖔᕐᓗᑎ ᓴᓇᕕᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓄᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᒥ. ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕈᓘᔭᕐᒧ ᐅᖃᐅᓯᕆᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᒍ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᐱᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᑭᓇᒧᑦ ᐅᖃᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ.
   
 4. ᓴᓇᕕᑉᐱ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᒍ. ᓴᓇᕕᓕᒫᑦ ᐊᑐᐊᒐᖃᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᒡᕕᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖃᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖃᕆᐊᓖᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒥᑦ ᓂᕆᐅᖕᓂᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ (ᐃᓚᖓ 35(2)).
   
 5. ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᐅᕙᓂ ᐃᕐᒃᑲᓇᐃᔭᕐᒃᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᕐᑲᐅᔨᓴᕐᒃᑏᑦ Connect. ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᓗᑎ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᑐᓂ, ᐃᓚᒋᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖅ.
ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐅᕙᓂ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᖅ ᓲᖑᓴᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ.
 

 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ Connect ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᕆᒍ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᓇᕕᐅᔪᓂ ᐃᑲᔫᑎ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᖃᐅᔨᔭᐅᙱᓪᓗᑎ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ. ᓴᓇᕕᖕᓂ ᐸᒡᕕᓵᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᔨᒧᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᙱᑦᑐᒥ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑏᑦ, ᑖᓐᓇ ᐃᑲᔫᑎ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᒥ (IRS). ᑕᐅᑐᓐᓂᕈᕕᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥ ᓴᓇᔪᒥ, ᐅᖃᐅᓯᕆᒍ.

ᐸᒡᕕᓵᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᖅ ᓴᓇᕕᖕᓂ ᑕᒪᐃᒋᐊᖃᙱᓪᓚᕆᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓴᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓗᕆᐊᓇᓪᓚᕆᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓇᔨᓄᑦ. ᑕᐅᑐᕐᕉᒐᕆᔭᑦᑎᓐᓂ ᐱᑕᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᑐᓂ, ᓂᐱᖁᑎᒋᔭᐅᕗᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ.
ᐊᒡᓚᒡᕕᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᖏᑦ

ᐃᕐᒃᑲᓇᐃᔭᕐᒃᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᕐᑲᐅᔨᓴᕐᒃᑏᑦ ᐊᒡᓚᒡᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᙵ 5:00 ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ, ᒪᐃ 18 ᕕᒃᑐᐊᕆᔭ ᐅᓪᓗᖓᓂ, ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᕐᓗᓂ ᐊᐃᐹᒥ, ᒪᐃ 22 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ.

ᐅᖃᓗᒋᑦ 1-800-661-0792−ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407