NUVIPA 2018
Qimilguqni HIVUGANAITNIQ!
Talvani Ron's Auto

Ilagiplugu tamna Ayuitnit Nunatsiaq Hakugikhipkaqni!, tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) huli katutyiqatiqaqniat tapkuninga nunalikni Yellowknife havaktitiyi Ron's Hanalgutit Atuqtuagat tapkuatlu Havakvikni Ilakhat (ilihimayaukmiyut tapkuanguni Ron's Auto) pipkaqninik Puqtunilgit 8 ilihaqtut pilaqvikhat havakniq hivuganaitninguamun naunaiyainiq huliyuni havakvikmi .

Malikhugit tapkuat hivuliqtiginit Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) Hivuganaitniqmun Havaktit tapkuatlu Hivuganaitniq Iliharniqlu Maniyauyuq talvani Ron's Auto, ilihaqtut pivikhaqaqniat atuqninik ubluanik havaguhit taphuma Hivuganaitniq Havakti iliharniqlu qanuqtut ilittugiyangi hulinilu havakvikni hivuganaqnit.

"Ilaa ukiukitpallalaittutit ilihaqpalianinik hivuganaitniqmun. Inulgammiit havaktut ilihimayalgit pilagutiqaqtut hivuganaittumik havakvikmik: tapkuat pilagutai ilihimaniq, tapkuatpilagutai piqatauniq, tapkuatlu pilagutai piyumangitniq," uqartuq Dave Grundy, Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) Angayuqaq tamnalu Ataniuyuq. "Ayuitnit Hakugikhipkaqni! pipkaluta pipkaqtitninik ilihaqtut huliqatigikniq atugaunia tapkuat takupkaqni kihimiungittuq tugangayunik hivuganaitniq tamna tapkuatlu pilaqni atulat havaqmun hivuganaitniq, kihimiktauq hivuganaitniqmun pinahuaqtitilat, humutliqak inuuhiqtik pipkagangat."

Ayuitnit Hakugikhipkaqni! atuqtauyuq talvangat Tisaipa 3-4 uumani ukiumi. Tuhaqpaligiami, takulugu 
Skills Canada NWT  (Ayuitnit Kanata Nunatsiaq).

ILAUQATAULUTIT. PIPKAQLUGU NIPIT TUHAQTAUNIA.
PIQATAUYUT PIQATAUNIT KATIMAYIGALAT KATIMAYI PIYAUYUMAYUT

Piyumaniqaqin hivuganaitniqmun? Ikayugumavit atuqpiagianga ukiurtaqtumi havakvit hivuganaittakhait, havaktitlu aaniqtut havakhutik munagiyauyakhai? Kiuguvit angiqhutit, tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) nakuuyumik havakhaqaqtitatin.

Tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) qiniqtut nutanik ilakhanik humitliqak tahamanga Nunatsiaq tamnalu Nunavut tahapkununga Piqatauyut Piqataupkaqni Katimayigalaat (SEC) piqaqtittangi uqauhiqaqviunit tamaitni havagiyaini tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) kivgaqtutai, ilautitlugit maligait pinguqtauni, havagutit pivaliatitni, hivuganaittumiklu piqaqnit hunatlu.

Piyumaguvit uuminga alianaqpiatumik pilarniqmik pipkainiq atuhaqtakhanik ihumagiyauni, tuyutigilugu ayuitniqnut unniqtutit, piqatigilugu qagitauyakkut titigaq uqaqnia piqatauyumayakhat, talvunga  sec@wscc.nt.ca.

Tamna piyuminartuq uukturtuq takukhaupkainiaq atuqpiagahuaqninik havakvikmun aaniaqtailinit hivuganaitnitlu, pinahuaqpialaq qangiqtailini kikliliqvikhat, atuqnilu qagitauyakkut titigarniq aturniqhauni tuhaumatyutit tapkununga Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC). Piqatauyut Piqataupkaqni Katimayigalaat (SEC) katimayit pivaktai hitamairtaqhugu ukiumun katimatyuhiat tapkuat $275 ($1,100 ukiumun) piplugit puqtunit piqataunigiyait. Ikjhivaqatauvikhai tapkununga malguk ukiuknut.
HIVUGANAITNIQ ATURNIQHAUNIA
HAVAGUTIT NAUNAIYAQNI HAVAGIYAUNI

Talvani Saptaipa 2018-mi, tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) havagiyai tapkuat 2017/2018 atuqtauni tapkuat Hivuganaitniq Aturniqhaunia Havagutai. Una naunaigutauyuq tamna qulauninga ukiuq tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) aulaliqtat una hivuganaittumik atugumalaqhut havagut ilittugiyangi aituqnilu havaktitiyit naunaittumik aaniaqtailiniq hivuganaitniqlu, utirniq havaqmun/utiqviunit aulataunit pitquhit, pukkittutlu utiqviunit akitunit atuqtauvaknit.

Ilagiplugu atuqpiagahuaqnivut atuqpiagiangi tapkuat pigiaqnivut huniumaitni tugangayut aturniqaqpiaqtutlu, tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) havaginiaqtai naunaiyaqni tapkuat Hivuganaitniq Aturniqhaunia Havagutai. Hivuganaitniq Aturniqhaunia havaktitiyit tapkuat piyaqangittut tunihini taphuminga Aulatyutit Pitquhit Apiqhutit pititlugu tamna havagut utaqinia atuinagaunilu naunaiyaqni.

Tapkuat naunaiyaqni pityuhit pipkaqniagai piqatauyut pilaqvikhainik piqaqtitiniq uqauhiqaqvinik tapkununga Hivuganaitniq Aturniqhaunia Havagutai. Tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) huniumaittut atuqpiagahuaqni taimattauq tamaitnut havaqatigini tapkuat havaktitiyut hivunmupkaqni tapkuat hivuganaitni pitquhit.

Kitunikliqak apiqutikhaqaguvit, hivayaqluta talvani 1-800-661-0792.
UKIUQ NUNNGUTAANIT AKILIQHIYANUT NAUNAITKUTAT
ILIHIMALUHI: HAVAQMUN AANIAQTAILINIQ HIVUGANAITNIQLU (OHS) ATUGIAQAQNIT

Atulihaqtitlugu Tisaipa, havaktitiyut pitaqniat tuhagakhanik tapkuat tuniyauninut tapkuat Ukiuq Nunngutaanit Akiliqhiyanut Naunaitkutat atuqhugit WSCC Connect. Tamna kiklikha Fibruari 28, 2019, kihimik tunihilaqtutit pinagiqlugu talvani Januari 2, 2019.

Tuhaumaniaqutit tapkuat Havaqmun Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu (OHS) ilagiyat unniqtutit aipangani piyalgit iniqtigiangi tunityutitit. Titiraliqitinnagit, WSCC Connect-mik atuyuktut uqaqatigiyaghaat inuk munaqtiuyuq OHS-nik nanminiinit (havakvigiyainulluuniit titiraliqiyainut) kiuhiyaami Angiqhimayut/Imannaqluuniit apiqhuutainut OHS-kut. Kiuhiyaami apiqhuutinik ilittuqhitilingnik qiniqtagharnik Ilanga 4-mi talvani Guide to Completing Annual Payroll Reporting (Maliktaghat Titiraliqiyunut Ukiuq Nunngutaanit Akiliqhiyanut Naunaitkutanik, APR).

Puiguqtaililutit, tunihiyughauyutit APR-nik naunaiqhitigaluaruvit piittumik (0) akiliqhiyanik. Akiliqhiyariaqaqtut kinguvaqtittigumik 15%-mik ukium aippaanganiqnitat akiliqtuqtait qauyihautigiplugit.

Havaktitiyut, pitaqpagingitkuktit pigiyatit APR-ngi atauttimittut qitirpaqhiqhugu Tisaipa, tugaqlugu Havaktitiyut Kivgaqtit talvani:
Hamaniittugut ikayurumapluta! Ikayuqtauyumaguvit WSCC Connect-mut, takulugu  WSCC Connect Ikayuutit Makpiraat  hivayaqlugilluuniit WSCC Connect Ikayuqtauviat akiittukkut talvani 1-844-238-5008 .
2019 NAUNAIYAQNI AKTILAT
TAKULUGIT QAUYIHAUTITIT WSCC CONNECT-KUNNITHavakviit, 2019-mi qauyihautinut akighait hailiyauhimayut talvani WSCC Connect-kunnit. Takulugu WSCC Connect-kut ihuaqtumik qauyihaiyaami akiliqtaghatit, takulugillu aviktuqtauhimayut akiliqtaghait hannaviit ukiumi atuqtughami. Takuinnarialgit WSCC-kut nutaatqiyat utuqqaillu akiliqtaghait Class & Subclass (Aviktuqhimayukkut) taimaalu Specific Industry (Hunanik Hannaviuyukkut).

Ukiuq tamaat, Kavamaliqiyit Katimayiit havaqatigivagait ilikkuuqtut ilittuqhiyaami qauyihautinik akiliqtuqtaghainut ilikkuuqtullu akiliqtuqtaghainik tamangnut aviktuqhimayunut. Uumani ukiumi, tapkuat aturniqhat piqqagutai naunaiyainiq aktilat tapkuanguniat $2.10 atuni $100 naunaiyalat manikhauhit. Una piqagutauyuq aktilaq tamna aktilanga havaktitiyut akiliqniagat piqaqat atuhinnaqmik aktilaq tamaitnut havaktitiyut, tamnalu aktilaq tapkuat Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) atuqtat pigiagutaunia piyagangat ihuarhaqni ilikkut aviktaunit aktilat.

Apiqhuutighaqaruvit 2019-mi qauyihaqhimayunut akighanut, titiraqlugu Havakviit Ikayuqtiit kivgaqtia inmikkut, titiraqlutaluuniit talvani  employer@wscc.nt.ca / 1-800-661-0792 talvani Nunattiami, talvungalu  employernu@wscc.nu.ca / 1-877-404-4407 Nunavunmi.
INMIKKUT ATULAQNI NAUTIUMATIT AKILIQTAKHAQ
Tisaipa 31, 2018

Nanminiqaruvit havakvingnik, ikayuqtiuguvit, titiraqhimaguvit aulapkaiyiryuanguvit, inmikkulluuniit havakpakkuvit, atauttikkut qutangnaiyautinut ikayuqtauyuittut WSCC-kunnit havaaghaigut. WSCC-kunnit ikayuqtauyaami, titiraqhimayughauyutit taapkununnga Inmikkut Atulaqni Nautiumatit, aajjikkutaanik ikayuutilgit ahitut havaktitut havakvingnit aanniaqtuqarnighakpat aanniqtuqarnighakpallu.

Ikayuutinut uuktuinnarialik atauhiugaluamut tatqiqhiutimik imaalu taimaa ukiumut atauhiqmut. Piyaqaqtat nutanguqtaunia kamagiyautyuhit atuni ukiuqmun, piplugu kamagiyautyuhit uiguhimaittuq talvunga
2019-mun. Atuqpiagianga tapkuat avikniqangitni kamagiyautyuhit, pipkaqlugu pigiyat 2019 Inmikkut Atulaqni Nautiumatit tuniyaunia tapkununga Havaktit Hivuganaitnit Utiqviuni Kamisan (WSCC) qangiqtitnagu Tisaipa 31, 2018
.

Takuyangi tatatigiangilu tapkuat Inmikkut Atulaqni Nautiumatit tatatiqvikhaq, naqitlugu hamani. Tuniyaulat naliaknut aapisimun talvani:

Nunatsiaqmi
Qaritauyakkut: employer@wscc.nt.ca
Kayumiktukkut: 867-873-4596
Akiittukkut Kayumiktukkut: 1-866-277-3677

Nunavut
Qaritauyakkut: employernu@wscc.nu.ca
Kayumiktukkut: 867-979-8501
Akiittukkut Kayumiktukkut: 1-866-979-8501
HAVAKVIIT UMIGHIMAVIIT
QUVIAHUKVINGMI HAVAKVIK UMIGHIMAVIGHAAT

WSCC-kut aapisit umikhimaniat haalitirnaqnut pigiaqlugu talvani 5:00 Ublukkut talvani Hitammiut, Tisaipa 20, angmatqiklunilu talvani 8:30 Ublaakut talvani Pingattiut, Januari 2, 2019.

Naunaiqhitiyaami aanniqtuqarluaqtumik havakvingnit huliyuqaqqalluuniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.

Naunaiqhitiyaami hivuuranaqtumik havaktunut, aturlugu Uqaqhimalugit Hivuuranaqtumik Havaktunut ikayuutit uvani WSCC Connect
.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407