AAGASI 2018
HIVUGANAITNIQ TIGUINAGIAGAQNI
HAVAATIGUT AANNIARNIKKUT HIVUURANAIRNIKKULLU (OHS) APP

OHS App atuqtit, tuhaumalit: talvani kingulliqmi app nutanguqtaunia, tallimat nutat pityutit ilaliutiyauyut, including Qaptigiyit, Ikumatyutilgit Ingilgalat Hanalgutit, Hiniktaqvik Ihuarhaqnia Hanahimanilu, Kiviktautit, tamnalu  Havakvikni Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu Havagutit.

Tamna  WSCC-kut OHS App  pipkaqtai havakvit aahiaqtailini hivuganaitnilu tuhagakhat pilaqtitnitpalliqni tahapkununga Ukiurtaqtumi havaktittiyit havaktitlu, piluaqtumik tahapkuat tikinnagittuni nunaliuyuni tahapkuat Qagitauyakkugutit pilaqnit ayuqnaqhiyaqtut.

Pivaliatitnit piqatigiplugit tapkuat Kanatamiuni Havakvia tapkununga Havakvikni Aaniaqtailiniq Hivuganaitniqlu (CCOHS), tapkuat OHS app ihuaqhaqhimayut pityutaitigut, piqaqtitatit nainaqhimayunik tuhagakhat, uqauhit tahapkuat tugangayut piquyanut, ilalgitlu titiqat piqaqninut.

Taamna app hailiyauhimayuq akiittuq hivayautinit atuqtaunginnarialik uqauhikkut Qaplunaatut Uiviititullu. Hivayautinut atuinnarianiktittilugu atauhiiqlugu, atuqattaqlugu qaritauyakkuurutaitkaluaqtumik. Piyagangat nutat tuhagakhat piyaulaqni tuhaqhitaukautigiyutit aatumatikmin, tapkuat tukilgit pilaqniliuyutit nutanut ihuaqhihimayutluniit hivuganaitniqmun tuhagakhat aktukaphuklugu tamna naqitakhaq.

Qagitauyanit pilugu tamna WSCC OHS App - Guide to OHS Legislation (WSCC Havakvingnit Aanniaqtailiniq Aanniqtailiniqmullu App - Maliktaghat taapkununnga Havakvingnit Aanniaqtailiniq Aanniqtailiniqmullu Maligaliugainut) talvanga App Store (App Niuviqvik) tamnaluniit Google Play (Google Ulapqiuyaq).
KAVAMALIQUTIT KATIMAYIIT (GC) 101
TAKULUGU RACHEL MAKOHONIUK, NUNATSIAQMI HAVAKTITIYI KIVGAQTI

Tukiliurlugu uvaptingnut inikhaat iluani GC.

Havagiyaga tapkunani Kavamaliqutit Katimayiit tamnauniq Havaktitiyi Kivgaqti. Hivunmuktitatka tunityutit ihumaginilu havaktitiyunit humitliqak tahamanga Nunatsiaq tamnalu Nunavut piplugit atuqhimanitka havaktitiyiuniqmun.

Qanuq ilagihimayatit GC nit, hungmalli ilauqatauyumaliravit?

Ilauhimayunga tapkunani Kavamaliqutit Katimayiit hitamanut ukiunut. Nigiuktunga nutamun atuqtakhanut akhurnqniqnutlu hatqigutauniaqtunut. Tapkunanittuni hanayit havakvini, ihumagama tuniyanga atuqhimanitka ihumagiyatkalu tapkununga WSCC-kut.

Huna havagvingnut qayagidjutikhainikkut tukiqaqqa ilingnut?

Hivuganailgumitniq havakvikmi atuqpiartuq uvamnut (ihumagiplugit tapkuat hanalgutit atuqni havakvigiyamnut, akhut aaniqtipkalagama uvamnik tamnalu/tamnaluniit ahiinik). Havaktunga avatiliqutini pilaqniliknut hivuganaqpialanik. Angilgagumayunga aaniqhimaittumik unnuk tamaat pitquplugitlu ahii taimattauq pitquplugit. Ilihimani pilaqnitit havaktiupluni atuqpiarmiyuqtauq; inulgammiit havaktinguqhayut ilittugiyalgit pilagutimingnik havaktiuniqmun havagiyailu havaktitigiyamingnit.

Una WSCC arvinilik aippaanit Ukpiruhuutiqaqtut. Ilittuqhimalaaqqiuk atauhimarmik tukiqarlugulu hungmat aturnaqqa uvunga WSCC?

Ilauniq. Piqataungititlugit tapkuat nunaliuyut kivgaqtugavut, timiupluta unnirtuqtavut ilaitna unipkauhiq. Piqatauniq piyuq tapkuninga uqaqatigikniq, kangiqhimani tapkuat piyaqaqnit piqatigiyapta pinahuaqnilu nakuuniqpamik pitaqni tahapkuat piyalgit.

Hunaugami pinnariyatit GC katimayiunirmik, hungmattauq?

Aliagiyaga ilauyami ukununga timiuyumun. Ihumagiyatka atuqpiaqtunik havaqaqnit ikayugumayatkalu taimainginnaqnit, piluaqtumik inulgammiqutivut havaktinguqpalianit. Ilannaqattialiqhungalu arliknaqtunik, ilaa katitniangitkaluagapkit ahiagut.

Kagitauyakkut GC-kut Ilauyuq Rachel Makohoniuk.

GC-kut kivgaqtuivaktut ihumagiyainnik ilauyut. Ihariagiyauyut ikkuaqtuiyaami WSCC-kunnik maligaghaliuqniqmut, havauhiqnut, aulapkainiqmullu qanuqlu ikpigiyauplutik ilauyunit. GC-kut katimayiit kivgaqtuivaktut ilvit ihumagiyarnik.

Hapkunani ihumaalugiyauyunut, ilittuqhitiniaqtaffi tamaffi taapkuninnga Kavamaliqiniqmut Katimayiinik. Tikittiqhugu, ilittuqhivaalliqluhi taapkuninnga Kavamaliqiniqmut Katimayiinik pulaaqlugu qaritauyakkuurutivut.

UQAUHIGITIGU HIVUGANAITNIQ
PULAQLUTA TAHAPKUNANI HAVAKHANIK TAKUGIVIKNI

Aliahuktugut tuhaqhityutigiyanga uumani ukiakhami, piniaqmiyugut piqatauniq qaphini havakhat takupkaqnit katimaqyuarniqlu humiliqak Ukiurtaqtumi. Takulugu tamna titiqat nutqaqvigilugulu hatqiqtitavut!
Ilaulaitkuvit tahapkunani havakhat takupkaqnini, kihimik uqaqatigiyumagupta, tuyuqluta titiqamik qagitauyakkut! Tugainagialiuyugut ikayulagapta kiuninik kitutliqak hivuganaitniqmun apiqutitqaqniguvit.
HAVAKVIIT UMIGHIMAVIIT

WSCC-kut aapisit umikhimayut taphumunga Havaktit Ublua talvani Hannangaut, Saptaipa 3, angmatqikniaqmiyut talvani Aippiut, Saptaipa 4 talvani 8:30 UBLAAKUT.

Naunaiqhitiyaami aanniqtuqarluaqtumik havakvingnit huliyuqaqqalluuniit, hivayaqlugu 1-800-661-0792.

Naunaiqhitiyaami hivuuranaqtumik havaktunut, aturlugu Uqaqhimalugit Hivuuranaqtumik Havaktunut ikayuutit uvani  WSCC Connect.
wscc.nt.ca   /  1.800.661.0792   *   wscc.nu.ca  /  1.877.404.4407