Legacy Park
103 W. Houston St.
San Antonio, TX 78205